Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riksdagen godkände inrättandet av Försvarsfastigheter 

FinansministerietFörsvarsministeriet
9.12.2020 15.09
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till en lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter. Syftet med reformen är att utveckla underhållet och förvaltningen av försvarsförvaltningens fastigheter så att de bättre än tidigare svarar mot försvarsförvaltningens behov. Ett ytterligare mål är att dämpa ökningen av kostnaderna för lokaler. 

Enligt propositionen ska affärsverket Senatfastigheter omorganiseras till en affärsverkskoncern som består av två affärsverk, det vill säga Senatfastigheter som är moderaffärsverket och Försvarsfastigheter som är ett dotteraffärsverk till Senatfastigheter. Finansministeriet och försvarsministeriet har berett projektet i nära samarbete med Senatfastigheter, Byggverket och försvarsmakten. 

"Ett stort tack till alla projektdeltagare för att vi kan ro i land denna viktiga reform.  Det är också viktigt att den personal som övergår till den nya organisationen nu vet hur arbetet kommer att fortsätta. Jag tror att den nya modellen hjälper oss att sköta och utveckla lokalerna på ett effektivare sätt enligt försvarsmaktens behov", säger kommunminister Sirpa Paatero.

Samserviceprincipen förbättrar beredskapen 

"Försvarsfastigheter kommer att vara Försvarsmaktens strategiska partner med en självständig och direkt operativ kapacitet samt beredskap att stödja Försvarsmakten under alla förhållanden. Verket kommer att ha ansvar för att de lokaler som är avsedda för försvaret är användningsklara i alla säkerhetssituationer. Kundorientering är kärnan i den nya organisationens verksamhet – den inrättas med tanke på försvarsmaktens behov. Omorganiseringen förbättrar också statens fastig-hetsorganisations beredskaps- och säkerhetskompetens", säger försvarsminister Antti Kaikkonen.

Försvarsfastigheter har till uppgift att producera lokaltjänster för Försvarsmakten och dess samarbetspartner. Enligt den verksamhetsmodell som beredningsarbetet har byggt på har Försvarsfas-tigheter ansvar för lokalernas och områdenas funktion och Försvarsmakten för användningen av dem. Målet är att göra försvarsförvaltningens fastighetssystem tydligare. Senatfastigheter producerar tjänster för andra kunder inom statsförvaltningen och svarar för koncernen för produktionen av de gemensamma tjänsterna. 

Den personal vid Byggverket och Senatfastigheter som berörs av ändringen övergår som gamla arbetstagare till den nya organisationen. Den nya koncernen kommer att sysselsätta omkring 1 100 personer.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 18 december 2020. Försvarsfastigheter ska inleda verksamheten den 1 januari 2021. 

Ytterligare information:

Tero Meltti, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)vm.fi 
Lasse Koponen, projektledare, finansministeriet, tfn 050421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi

Sara Kajander, direktör för fastighets- och miljöenheten, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, [email protected]