Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare: Problematiskt att utvidga förbudet mot förvaltarregistrering utomlands

Finansministeriet
12.10.2018 9.00
Pressmeddelande

EU-domstolen skulle enligt utredaren, biträdande professorn Heikki Marjosola, sannolikt betrakta ett finländskt förbud mot förvaltarregistrering som gäller utomlands som omotiverad begränsning av de grundläggande rättigheterna. Utredningen baserar sig på riksdagens utlåtande om garanterandet av offentligheten för ägaruppgifterna.

Finland kan enligt EU:s nuvarande förordning om värdepapperscentraler även i fortsättningen förutsätta att inhemska investerare tillämpar det så kallade systemet för direkt ägande. Det vore enligt utredningen emellertid problematiskt att utvidga förbudet mot förvaltarregistrering utanför Finland, eftersom förbudet begränsar den fria rörligheten för varor och kapital som garanteras av EU-fördragen.

Då EU-domstolen bedömer berättigandet av dessa slags begränsningar fäster den av hävd uppmärksamhet vid om de nationella begränsningarna 1) kan motiveras med tvingande hänsyn till det allmänna intresset, 2) är tillämpliga och effektiva 3) är proportionella. Proportionalitetskravet förutsätter att begränsningarna inte inskränker på EU:s grundläggande rättigheter mera än vad som är nödvändigt för att uppnå det definierade målet.

Utredaren bedömer att ett förbud som utvidgas utanför Finland troligen inte kommer att uppfylla dessa krav. Det kan på basis av tidigare rättspraxis anses vara sannolikt att EU-domstolen betraktar dessa slags förbud som omotiverade begränsningar av de grundläggande rättigheterna.

Andra åtgärder möjliga

Målsättningarna med offentlighetsprincipen kan dock enligt utredningen främjas med hjälp av åtgärder som innebär mindre begränsningar av EU:s grundläggande friheter. Utredaren nämner vissa ändringar i transparenslagstiftningen som gäller aktörer med bestämmanderätt eller skatteregleringen som redan är under beredning som möjliga exempel.

Utredningen utvärderar i korthet även andra möjliga medel för upprätthållande av offentlighetsprincipen, såsom till exempel inrättandet av ett nytt förfrågningssystem för ägaruppgifter.

Finansministeriet beställde utredningen eftersom riksdagen i sitt utlåtande förutsatte att statsrådet utreder tryggandet av offentligheten för ägaruppgifter på en nivå som motsvarar direkt ägande.

Offentligheten hos ägandet av börsbolag i Finland: EU-rättslig utredning

Uttalande av riksdagen

Ytterligare information:

Heikki Marjosola, utredare, biträdande professor, tfn +44 7759 070796, h.l.marjosola(at)lse.ac.uk
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi