Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Informationssäkerheten möjliggör en smidig vardag

Finansministeriet
27.12.2016 9.11
Nyhet

Styrgruppen för statsförvaltningens informations- och cybersäkerhet (VAHTI) som tillsatts av finansministeriet genomförde hösten 2016 den första VAHTI-informationssäkerhetsbarometern. Barometern som riktats till personalen och ledningen inom den offentliga förvaltningen ger information om utvecklingsobjekten inom den digitala säkerheten.

- Slutledningarna från informationssäkerhetsbarometern betonar viktigheten av omfattande anvisningar, utbildning och regelbunden informering. Vi kan förbättra samtliga delområden inom informationssäkerheten genom att fästa ännu större uppmärksamhet vid dessa aspekter. Kontinuerlig utveckling av den digitala säkerheten spelar en alldeles väsentlig roll för att vi ska kunna säkerställa förutsättningarna för en smidig digital vardag, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna. 

Arbetet med terminalutrustning upplevs vara säkert inom den offentliga förvaltningen

Nästan alla svarande (96,4 %) upplevde säkerheten som mycket bra eller ganska bra när de arbetar med terminalutrustning. Oron över olika slags informationssäkerhetsrisker var också liten.

Informationssäkerheten en väsentlig faktor som möjliggör arbetandet

Ungefär 93 % av dem som svarat betraktade informationssäkerheten som den viktigaste faktor som möjliggör arbetandet. Största delen (96,2 %) ansåg också att informationssäkerheten sköts bra inom organisationerna. Ledningen inom organisationerna upplevde delområdena inom informationssäkerheten som viktiga och ansåg att de sköts tämligen väl.

Utbildningen och informeringen om olika delområden bör utvecklas

Regelbunden utbildning om alla olika delområden inom informationssäkerheten samt information om aktuella hotbilder i fråga om den visade sig vara viktiga utvecklingsobjekt. Ytterligare utbildning krävs speciellt i fråga om användningen av mobilutrustning, agerandet i störningssituationer och hanteringen av lösenord. Mest utbildning och anvisningar har man fått i fråga om säker verksamhet i lokalerna, användningen av e-post samt behandling av personuppgifter.

Nästan 14 000 personer och 100 organisationer deltog i enkäten

Deltagandet i informationssäkerhetsbarometern var aktivt. 97 organisationer deltog: 66 av ministerier, ämbetsverk eller inrättningar inom statsförvaltningen, 30 kommuner och ett sjukvårdsdistrikt. Det sammanlagda antalet svar uppgick till 13 915.

Varje organisation fick förutom de riksomfattande resultaten även sina egna specifika resultat, på basis av vilka de kan utveckla sin verksamhet. 

Resultaten finns i VAHTI 3/2016 -publikationen, som även innehåller en sammanfattning av de viktigaste observationerna och utvecklingsobjekten.

VAHTI 3/2016 -publikationen

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, tfn 050 566 2986, kimmo.rousku(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT