Hoppa till innehåll
Media

Infomöte 7.3.2018
Genom utveckling av verksamhetssätt och kvalitet i riktning mot att prioritera digitala tjänster

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2018 16.07 | Publicerad på svenska 10.3.2018 kl. 16.43
Nyhet

Enligt regeringens riktlinjer av den 29 januari 2018 styrs uträttandet av ärenden och meddelandeförmedlingen med den offentliga förvaltningen fortfarande kraftigt i riktning mot digitala tjänster. På infomötet den 7 mars fördes en diskussion om hur den digitala prioriteringen uppnås i praktiken.

Regeringen drog under sin strategissession den 29 januari 2018 upp riktlinjerna för måltillståndet för e-tjänster fram till 2022. Följande punkter ingår regeringens riktlinjer:

  • Myndigheterna förpliktas att som första alternativ erbjuda medborgarna och juridiska personer, dvs. företag och sammanslutningar, tillgängliga digitala tjänster av hög kvalitet.
  • Myndigheterna måste ordna den kommunikation och de tjänster som gäller någons ställning, rättigheter och skyldigheter så att kunden alltid har tillgång till en elektronisk kanal.
  • Företag, sammanslutningar och andra aktörer som bedriver näringsverksamhet har skyldighet att sköta ärenden och kommunicera med den offentliga förvaltningen digitalt.
  • Fysiska personer (medborgarna) sköter ärenden och kommunicerar med myndigheterna i första hand digitalt. De är dock inte skyldiga att göra det.

Samtidigt slopade regeringen sitt tidigare mål att förplikta medborgarna att under 2018 ta i bruk tjänsten Meddelanden, dvs. en s.k. digital brevlåda på Suomi.fi. En arbetsgrupp som under 2017 genomförde en färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls i digital form konstaterade att det inte fanns förutsättningar för att uppnå målet. I stället för att förplikta medborgarna uppmuntrar man dem till att sköta ärenden och kommunicera elektroniskt med myndigheterna.

Infomötet väckte stort intresse

I det infomöte om genomförandet av den digitala prioriteringen som finansministeriet ordnade den 7 mars 2018 deltog cirka 130 personer från den offentliga förvaltningen, organisationer och företag.

I sitt öppningsanförande berättade lagstiftningsrådet Sami Kivivasara hurdana omständigheter målet att förplikta myndigheterna att tillhandahålla kunderna digitala tjänster innehåller.

– Det är viktigt att vi också genom lagstiftningen och genom att förtydliga lagstiftningen gör det lättare för medborgarna och företagen att på ett smidigt sätt sköta ärenden digitalt med myndigheter och att myndigheterna vet vilka krav som är förknippade med bra e-tjänster och genomförandet av digitala tjänster, säger Kivivasara.

På mötet presenterade Marjukka Saarijärvi och Petteri Ohvo, sakkunniga från finansministeriet, genomförandet av den digitala prioriteringen som nu inleds. Genom genomförandet förenhetligar man inom förvaltningen de kvalitetskriterier som gäller såväl verksamhetssätt inom e-tjänsterna och meddelandeförmedlingen som digitala tjänster.

Genomförandet och arbetet för utredning av lagstiftningen inleds

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för verksamhetssätt inom e-tjänsterna och meddelandeförmedlingen. I arbetsgruppen deltar ett stort antal representanter för statliga och kommunala myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet. Arbetsgruppen har till uppgift att söka sådana enhetliga sätt att sköta ärenden som kan utnyttjas i digitala tjänster över förvaltnings- och processgränser. Gruppen ska också göra ett förslag om hur företagens skyldighet att använda digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen kan genomföras samt dryfta den artificiella intelligensens möjligheter.

Dessutom tillsätter finansministeriet en utredare för att utreda förfaranden för uträttande av ärenden inom olika sektorer och ärendegrupper samt för att identifiera ändringsbehoven i den lagstiftning som styr digitala tjänster. Utredaren förväntas ge sin syn på de förslag och synpunkter som redan getts i samband med Färdplansarbetsgruppens bedömning av behov av lagändringar. Utredaren lägger också fram förslag till ansvarsfördelning i fråga om utvecklingen av den offentliga förvaltningens arbetssätt och lagstiftningen för fortsatt beredning och genomförande. De lagändringar som har samband med detta ska genomföras först under följande valperiod.

I arbetet för främjande av e-tjänsternas kvalitet börjar man utöver kvalitetskriterierna också utveckla mätningen av självutvärdering och serviceupplevelse. Enhetliga kriterier och tjänsteproducenternas självutvärdering hjälper att identifiera vad man ska utveckla i den offentliga förvaltningens digitala tjänster. Dessutom blir kvalitetsjämförelsen mellan tjänsterna lättare. Finansministeriet startar två arbetsgrupper, som alla som är intresserade av att utveckla e-tjänsternas kvalitet kan delta i.

På infomötet höll finansministeriets representanter anföranden som dessutom kommenterades av Päivi Hentunen som representerade konsumentperspektivet, Mika Tuuliainen (Finlands näringsliv) samt Katri-Leena Launis (FPA).

Ytterligare information:

  • Petteri Ohvo, projektchef, 0295 530 094, petteri.ohvo(at)m.fi (Enhetliga kvalitetskriterier)
  • Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, 2955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi (Enhetliga verksamhetssätt)
  • Tuomas Vanhanen, minister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi (måltillståndet för 2022)

Infomötets materialer:

  • Anmälan till arbetsgrupperna för utveckling av kvalitet
  • PP-presentation från infomötet
  • Promemoria från regeringens strategissession 29.1.2018
Anu Vehviläinen Avoin hallinto Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT Sipilän hallitus