Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Trettioprocentig skatt av engångsnatur föreslås för vinster inom elbranschen

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.17
Pressmeddelande

Det föreslås att det införs en tillfällig vinstskatt för företag som producerar eller säljer el. Skatten föreslås vara 30 procent av resultatet av företagets elaffärsverksamhet till den del det överstiger en avkastning på 10 procent beräknad på det egna kapital som är bundet till elaffärsverksamheten.

Bakgrunden till förslaget är EU:s förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. Enligt den förutsätts nationella skattemässiga åtgärder för att omfördela vinster som uppkommit till följd av de höga energipriserna. Vid regeringens budgetförhandlingar hösten 2022 beslutades det också att det ska beredas en vinstskatt för elproducenter.

Syftet med propositionen är att genomföra de tillfälliga skatteåtgärder som EU-förordningen förutsätter och minska elföretagens vinster genom en skatt av engångsnatur som betalas till staten, när situationen är sådan att elbranschen gör betydande vinster samtidigt som höjda elpriser har lett till att hushållens ekonomiska situation har försämrats. Skatten föreslås vara 30 procent av resultatet av företagets elaffärsverksamhet till den del det överstiger en avkastning på 10 procent beräknad på det egna kapital som är bundet till elaffärsverksamheten. Med resultatet av elaffärsverksamheten avses nettoresultatet av elaffärsverksamheten, dvs. skillnaden mellan inkomster och utgifter. Huruvida inkomsterna är skattepliktiga och utgifterna avdragsgilla samt hur de ska periodiseras bestäms i enlighet med lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Skatten ska tas ut utöver den inkomstskatt som betalas på företagens vinster och ska inte vara avdragsgill i företagens inkomstbeskattning. Företag som bedriver endast ringa elaffärsverksamhet eller vars elaffärsverksamhet består endast av detaljförsäljning av el ska enligt förslaget vara befriade från skatten. Produktion av fjärrvärme i kraftvärmeverk kommer till exempel inte att omfattas av skatten på elaffärsverksamhet.

Skatteintäkterna inflyter till staten i efterhand 2024. Beloppet beror i hög grad på elprisutvecklingen och den inhemska elproduktionens storlek under 2023 och är därför svår att förutse. Intäkterna av skatten uppskattas bli 0,5–1,3 miljarder euro.

Det föreslås också att en motsvarande skatt på 33 procent tillämpas på det sätt som förutsätts enligt EU-förordningen på vinsterna för skatteåret 2023 hos vissa företag inom sektorn för fossila bränslen. Skatten ska gälla det resultat av ett företags näringsverksamhet som överstiger 120 procent av det genomsnittliga resultatet av näringsverksamheten under skatteåren 2018–2021. Till denna del bedöms skatteintäkterna bli små.

Mer information:

Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Laura Puro, specialsakkunnig, tfn 0295 530 127, laura.puro(at)gov.fi