Hoppa till innehåll
Media

Universitetssjukhustillägg blir en ny bestämningsfaktor i välfärdsområdenas finansiering

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 14.50 | Publicerad på svenska 26.8.2022 kl. 16.36
Pressmeddelande
Ihminen kävelee rollaattorin tukemana.

Det ska fogas en ny bestämningsfaktor, ett universitetssjukhustillägg, till välfärdsområdenas finansiering med allmänna budgetmedel från och med 2024. Genom tillägget beaktas kostnaderna som orsakas av att upprätthålla universitetssjukhus, som är dyrare att upprätthålla än andra sjukhus. Förslaget från våren 2022 har omarbetats och propositionen, som snart sänds på remiss, presenterades den 25 augusti 2022 för företrädare för välfärdsområdena.

I beredningen av propositionen har man bedömt kostnadernas storlek utifrån en undersökning, som publicerades av Institutet för hälsa och välfärd i maj 2022, och hur kostnaderna kan beaktas på ett rättvist sätt i den finansieringsmodell som ingår i den fastställda lagstiftningen.

Nivån på universitetssjukhustillägget ska på bästa möjliga sätt motsvara kostnaderna

På grund av lagstiftningens snäva tidsram föreslås det i utkastet till proposition, som nu sänds på remiss, att universitetssjukhustillägget ska uppgå till 1,1–1,8 procent av finansieringen för social- och hälsovården, vilket på 2022 års nivå innebär 230–370 miljoner euro för hela landet. Konsekvensbedömningarna har utförts utifrån en nivå på 300 miljoner euro (cirka 1,45 %). Det föreslås att finansieringen dras av från social- och hälsovårdens invånarbaserade finansiering. Nettoeffekten för de områden som upprätthåller (det vill säga är huvudmän för) universitetssjukhus är då 88–144 miljoner euro på riksnivå. 

De högre kostnader som orsakas av att upprätthålla universitetssjukhus ingår i den finansiering på riksnivå som överförs från kommunerna. Utan en separat bestämningsfaktor kan finansieringen inte riktas till de välfärdsområden som är huvudmän universitetssjukhus på samma sätt som idag. 

Nivån på universitetssjukhustillägget ska så väl som möjligt motsvara den nuvarande finansieringsandelen, som ingår i kommunernas kostnader. I annat fall blir de områden som är huvudmän för universitetssjukhus eller andra välfärdsområden enligt den nya finansieringsmodellen tvungna att täcka kostnaderna ur finansieringen för tjänster.

Kostnaderna beaktas i finansieringen med allmänna budgetmedel endast till den del de inte kan täckas på annat sätt (genom tjänstefakturering, särskild finansiering för utbildning och forskning, samarbetsområdenas avtal).

Tre olika sätt att rikta finansieringen

Universitetssjukhustillägget ska enligt förslaget ingå i de kalkylerade kostnaderna för de välfärdsområden där det finns ett universitetssjukhus. Dessutom gäller tillägget de välfärdsområden som hör till HUS-sammanslutningen, som är huvudman för universitetssjukhuset, och Helsingfors stad.

I utkastet till proposition som sänds på remiss bedöms tre alternativ till grund för riktandet av universitetssjukhustillägget: 

  1. antalet invånare i det välfärdsområde som är huvudman för universitetssjukhuset
  2. invånarantalet i hela samarbetsområdet 
  3. 50 % enligt invånarantalet i välfärdsområdet med universitetssjukhuset och 50 % enligt invånarantalet i samarbetsområdet

I alternativ 2 och 3 behövs särskilda bestämmelser för Nyland. Inom HUS-samarbetsområdet ska finansieringsbeloppet beräknas utifrån invånarantalet i hela samarbetsområdet (inklusive Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen). Finansieringen ska riktas till de välfärdsområden som hör till HUS-sammanslutningen och till Helsingfors stad i förhållande till invånarantalet.

År 2023 fördelas finansieringen i praktiken ännu på basis av de faktiska kostnaderna för kommunerna i området med anledning av övergångsutjämningen. Bestämningsfaktorerna för den kalkylerade finansieringen börjar således i praktiken påverka välfärdsområdenas finansieringen stegvis från och med 2024. Finansiering som riktas på basis av universitetssjukhustillägget ska beaktas i övergångsutjämningarna från och med 2024.

Utkastet till proposition sänds på remiss i början av september

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fattade den 23 augusti 2022 beslut om att sända utkastet till proposition på remiss. Utkastet till finansieringslag sänds på remiss som tjänstemannaförslag och utifrån remissvaren dras det upp riktlinjer för det slutliga innehållet i regeringens proposition. 

Propositionsutkastet publiceras i tjänsten utlåtande.fi i början av september och remisstiden är sex veckor. Avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen i november 2022.

Ytterligare information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, jenni.jaakkola(a)gov.fi