Hoppa till innehåll
Media

Uppgifterna från kommunernas budgetenkät 2022 har publicerats

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2022 14.26
Nyhet

Statistikcentralen samlade på uppdrag av finansministeriet genom en särskild enkät in uppgifter om nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdsväsende och räddningsväsende för bokslutsåret 2021 och budgetåret 2022. Alla kommuner på fastlandet besvarade enkäten.

Kostnadsuppgifterna i budgetenkäten (bokslutsprognoser 2021 och budgetar 2022) är väsentliga för definieringen av de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena. De kostnader som överförs beräknas som medelvärdet av kostnaderna för 2021–2022, anpassade till 2022 års nivå. Överföringskalkylerna justeras senare så att de motsvarar bokslutsuppgifterna.

De uppgifter om nettokostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet som baserar sig på budgeten för 2022 utgör grunden för nivån på välfärdsområdenas finansiering. De kostnader som överförs påverkar också finansieringskalkylerna för varje välfärdsområde samt kommunernas finansieringskalkyler och minskningen av kommunernas inkomstskattesats. 

Nettokostnaderna för social- och hälsovården uppgår enligt enkäten  år 2022 till cirka 20,7 miljarder euro och nettokostnaderna för räddningsväsendet till cirka 500 miljoner euro. De kostnader som överförs till välfärdsområdena uppgår således sammanlagt till cirka 21,2 miljarder euro, vilket är cirka 600 miljoner euro mer än enligt den tidigare uppskattningen från 2021. Den tidigare uppskattningen grundade sig på uppgifterna i kommunernas budget för 2021 och ekonomiplan för 2022. I fråga om enskilda kommuner och å andra sidan för välfärdsområdens del orsakar det nya materialet betydande ändringar i uppskattningen av kostnader som överförs. 

Ändringarna påverkar kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler som offentliggörs senare på våren. Målet är att de första finansieringskalkylerna för 2023 offentliggörs i april. Då får man en noggrannare uppfattning av nivån för kommunernas och välfärdsområdenas finansiering. 

Enkäten genomfördes 14.12.2021–14.1.2022. Efter att svarstiden gått ut ombads enskilda kommuner komplettera bristfälliga uppgifter och korrigera eventuella tydligt avvikande iakttagelser.

Mer information
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi 
Hanna Talka, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi