Hoppa till innehåll
Media

Utredning förordar inte införande av utflyttningsskatt för fysiska personer

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2020 8.15
Pressmeddelande

Det kunde enligt finansministeriets utredning vara möjligt för Finland att införa beskattning av värdestegringen på fysiska personers tillgångar vid flyttning till utlandet. Modellen är dock problematisk i den grad att det inte finns anledning att vidta lagstiftningsåtgärder tills vidare.

Utredningen baserar sig på regeringsprogrammet, enligt vilket man ska utreda möjligheten att införa en beskattningsmodell som förhindrar att personer bosatta utomlands kan undgå att betala skatt för försäljning som skett eller gåvor eller arv de fått när de varit skattskyldiga i Finland.

Modellen skulle ingripa i skadlig skattekonkurrens

Finansministeriet bedömer i sin utredning att det i Finland skulle vara möjligt att i samband med inkomstbeskattningen införa en s.k. utflyttningsskatt för fysiska personer, dvs. beskattning av värdestegring på tillgångar när en person flyttar utomlands.

Modellen stöds bland annat av möjligheten att ingripa i flyttning som syftar till att undvika skatter. Skattemodellen hjälper dessutom att ingripa i skadlig gränsöverskridande skattekonkurrens.

Skada för konkurrenskraften och den ekonomiska effektiviteten

Skattemodellen är dock förknippad med många utmaningar och problem som talar emot införandet av den.

Reformen skulle förutsätta detaljerad reglering, vilket skulle komplicera Finlands skattesystem ytterligare. Ett effektivt verkställande av skattemodellen och det inhämtande av information som krävs kan i praktiken bli mycket utmanande att genomföra. Skatten skulle rikta sig till ett fåtal förmögna grupper och påverka skatteinkomsterna främst i enskilda fall. Skattemodellen kunde ha skadliga konsekvenser för Finlands konkurrenskraft, intresset för investeringar, inflyttningen och utvandringen samt den ekonomiska effektiviteten.

Den internationella utvecklingen bör följas upp

Ett eventuellt införande av skattemodellen skulle enligt utredningen vara förknippat med sådana utmaningar och problem att det inte är befogat att vidta omedelbara lagstiftningsåtgärder. Däremot bör Finland följa hur behovet av reglering och den internationella situationen utvecklas i framtiden.

Utredning om fysiska personers utflyttningsskatt (på finska med svensk sammanfattning, statsrådets publikationsarkiv Valto)

Ytterligare information:

Matti Matinen, specialsakkunnig, tfn 050 521 9480, matti.matinen(at)vm.fi