Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen:
Regionala pilotförsök med digitalt stöd inleds

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2018 7.59 | Publicerad på svenska 8.8.2018 kl. 8.18
Pressmeddelande

I och med digitaliseringen av offentliga tjänster måste många medborgare lära sig nytt. Digital utslagning kan förebyggas genom digitalt stöd. Utvecklingen av digitalt stöd inleds inom fem pilotområden runtom i Finland.

De regionala försöken med digitalt stöd är en del av utvecklingen av verksamhetsmodellen för digitalt stöd. Modellen beskriver hur digitalt stöd kan ordnas i landet för att hjälpa de personer som inte kan eller förmår använda digitala tjänster. Det är viktigt att man i samband med digitaliseringen av samhället och tjänsterna ser till att alla har möjlighet att utnyttja de digitala tjänsterna. 

I pilotförsöken har de regionala aktörerna till uppgift att samordna det regionala digitala stödet. Detta omfattar en bedömning av behovet av digitalt stöd hos invånarna i området, skapande av ett nätverk för de lokala aktörer som erbjuder digitalt stöd samt utveckling av tillgången till digitalt stöd.

Objekten för pilotförsöket har valts så att de har regional täckning

De regionala pilotförsöken med digitalt stöd genomförs i Lapplands sjukvårdsdistrikt samt i Österbottens, Norra Karelens, Norra Österbottens och Nylands landskapsförbund. Objekten för pilotförsöket valdes så att de utgör en helhet som är så omfattande och regionalt mångsidig som möjligt och verksamhetsmässigt kompletterar varandra. Det sammanräknade antalet invånare i pilotområden uppgår till cirka 2,6 miljoner personer, vilket betyder att man genom pilotförsöken når nästan hälften av invånarna i Finland. 
 
Utvecklingsarbetet sker i tätt samarbete mellan pilotförsöken och tillsammans med Befolkningsregistercentralen och finansministeriet. Samarbetet inleddes i juni då aktörerna för pilotförsöken träffades för första gången. Målet är att information också i fortsättningen delas öppet och att bästa praxis sprids från ett område till ett annat.  

Det digitala stödet hjälper till att komma i gång

Digitalt stöd erbjuds av många kommuner, servicepunkter, föreningar och bibliotek runt om i Finland. Det digitala stödet hjälper om man inte klarar av att använda en smartmobil, dator eller pekplatta eller om man behöver hjälp t.ex. vid användningen av digitala tjänster och installeringen av applikationer. 
 
Medborgarrådgivning (tfn 0295 000) och webbplatsen Suomi.fi ger information om regionala digitala stödtjänster. Man försöker hela tiden i samarbete med de aktörer som erbjuder digitalt stöd göra det lättare att hitta digitalt stöd i tjänsten Suomi.fi. 

Befolkningsregistercentralen utvecklar det digitala stödet på riksnivå

Enligt verksamhetsmodellen för digitalt stöd stödjer Befolkningsregistercentralen på riksnivå de aktörer som erbjuder digitalt stöd. Centralen bl.a. samlar in god praxis och utvecklar kvalitetsbedömningen inom det digitala stödet. Målet är att göra det stöd som erbjuds runt om i landet mer enhetligt och högklassigt. 
 
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd utvecklades inom finansministeriets AUTA-projekt (2016–2017). För styrningen av pilotförsöken svarar finansministeriets och Befolkningsregistercentralens gemensamma team för digitalt stöd. 

Ytterligare information:

  • Anna Melgin, projektchef, Befolkningsregistercentralen (fornamn.efternamn(at)vrk.fi), tfn 0295 535 142
  • Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, finansministeriet (fornamn.efternamn(at)vm.fi), tfn 0295 530 096

Tidigare nyheter om ämnet:

www.vm.fi/digistod
dvv.fi/digituki

Digitalisoituminen Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT