Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Finansministeriet begär utlåtanden om en ändring av kommunallagen

Finansministeriet
5.10.2018 15.03
Pressmeddelande

Finansministeriet sände den 5 oktober en regeringsproposition om ändring av kommunallagen på remiss där förutsättningarna för utredningsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning preciseras.

För kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning kan inledas ett så kallat utredningsförfarande där man utreder kommunens möjligheter att trygga de lagstadgade tjänsterna för sina invånare. Utredningsförfarandet kan inledas om de lagstadgade kriterierna uppfylls. Målet med propositionen är att ändra kommunallagen så att kriterierna skulle beskriva finansieringens tillräcklighet på ett exaktare sätt än tidigare. Definieringen av en speciellt svår ekonomisk ställning ska vara rättvis och pålitlig och den ska sporra kommunerna till att fatta beslut som är ekonomiskt hållbara på längre sikt.

De förändrade utvärderingskriterierna för förfarandet och de nyckeltal som används ska beskriva kommunens ekonomi ur olika perspektiv. Gränsvärdena för nyckeltalen föreslås bli ändrade så att nyckeltalen uppfylls endast av de kommuner som har den svagaste ekonomin.

I propositionen föreslås till exempel att nyckeltalet som beskriver kommunens relativa skuldsättningsgrad ersätts med det kalkylmässiga låneskötselbidrag i koncernbokslutet som beskriver kommunens förmåga att sköta sina lån. Det negativa årsbidraget föreslås bli ersatt med nyckeltal som jämför årsbidraget i koncernresultaträkningen med avskrivningar och nedskrivningar. Gränsvärdena för kommunens inkomstskattesats höjs och nyckeltalen föreslås inkludera förutom kommunens lånebelopp även kommunens hyresansvar. 

I propositionen föreslås dessutom att kommunallagens bestämmelser om möjligheter att delta och påverka ändras för att stärka möjligheterna att delta och påverka för personer som av olika orsaker vistas regelbundet i kommunen. Lagen förstärker på detta sätt så kallad multilokalitet.

Remisstiden går ut den 21 November. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringspropositionen finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Pasi Leppänen, specialsakkunnig tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30455, mervi.kuittinen(at)vm.fi
Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30281, markku.mollari(at)vm.fi
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi

Kommunärenden