EN FI SV

Gemensam informationsförvaltningHallituksen kärkihanke

Genom projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) skapas det verksamhetsstrukturer och en grundläggande infrastruktur för effektiv informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen, vilka utgör en komplettering till den nationella servicearkitekturen.

De offentliga tjänsterna består till stor del av information. Denna information används för att svara mot medborgarnas servicebehov och å andra sidan för att sköta olika myndighetsåtaganden. Det slutliga målet är ett läge där användarna inte längre besväras med onödiga förfrågningar, utan myndigheterna kan utnyttja tillgänglig information på ett smidigt och mångsidigt sätt. 

Ur medborgarperspektiv innebär gemensam informationsförvaltning smidigare myndighetskommunikation eftersom tjänsterna lämpar sig för behoven, de utvecklas och förbättras kontinuerligt och den nödvändiga informationen är begriplig och flexibelt tillgänglig. Gott informationsskydd och god datasäkerhet iakttas samtidigt. Företagens myndighetskommunikation underlättas också i motsvarande mån.

Åtgärderna inom projektet för en gemensam informationsförvaltning berör framför allt myndigheternas bakomliggande gemensamma informationsmiljöer och utvecklandet av samarbetet, inte så mycket kundgränssnitten eller applikationerna eller de fysiska serviceställena.

Målet är att utveckla den offentliga förvaltningens handlingssätt och att förbättra verksamhetens och servicens effektivitet. Den bärande tanken är att god digital service och smidiga servicestigar baserar sig på systematiskt ledd definiering av innehållet i informationen. Informationens kvalitet och användbarhet förbättras av att definieringen, informationen och behandlingen av den sker öppet under de olika skedena av procesen.

Mera information

Mera information om innehållet i projektet