Grekland

Det ekonomiska läget började försämras i Grekland år 2009 och tillspetsades till statens finansiella kris våren 2010. Grekland kunde inte längre få finansiering från marknaderna, utan blev tvungen att begära stöd från de övriga euroländerna.

Målet med Greklands första anpassningsprogram var på kortare sikt att sanera den offentliga ekonomin och att återställa stabiliteten hos finansieringssystemet.

EU:s toppmöte, dvs. Europeiska rådet fattade i juli 2011 ett beslut om ett nytt stödprogram. Man kom samtidigt överens om att villkoren för lånen som euroländerna beviljade Grekland ändras, så att Grekland skulle ha bättre förutsättningar att säkerställa långfristig skuldtålighet. Räntan sänktes och lånetiden förlängdes till 15-30 år. Dessutom kom man överens om arrangemang som syftar till att öka på placeraransvaret. Fordringsägarna inom den privata sektorn deltog i nedskärningen av Greklands skuldbörda, i syfte att förbättra Greklands skuldtålighet.

Eurogruppen godkände Greklands andra anpassningsprogram i mars 2012. Det viktigaste målet var att balansera Greklands offentliga ekonomi.

Grekland ska dessutom verkställa strukturella reformer i syfte att hindra ytterligare skuldsatthet. Målet är att förnya förvaltningen, utöka arbetsmarknadernas flexibilitet, avveckla hinder för konkurrens, utveckla statistiksystem samt att utöka banksystemets transparens och effektivitet.

Greklands finansieringsprogram

Programmets omfattning

Euroområdets finansministrar och Internationella valutafonden kom i maj 2010 överens om att bevilja Grekland ett låneprogram om 110 miljarder euro. Euroländernas andel var 80 miljarder och IMF:s 30 miljarder euro.

EU-toppmötet, dvs. Europeiska rådet fattade i juli 2011 ett beslut om ett nytt stödprogram. Ur det första stödprogrammet hade man beviljat direkt, bilateralt lån för 52,9 miljarder euro (IMF 20,1 miljarder), då det andra stödprogrammet inleddes. Det lånebelopp som förblivit obetalat från det första programmet överfördes till det andra i form av ett EFSI-lån. Stödbeloppet inom det andra stödprogrammet är 144,7 miljarder euro från euroländerna.

IMF godkände i mars ett fyraårigt program för Grekland, som uppgår sammanlagt till 28 miljarder euro.

Programmet löpte ut i slutet av juni 2015.

Greklands betalningar ur EFSI