FI SV

Viranomaisten velvollisuus tarjota digitaalisia palveluja

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) toimeenpanee saavutettavuusdirektiivin Suomessa. Sen lisäksi lain luvussa 2 on säännöksiä, jotka koskevat digitaalisten palvelujen tarjoamista ja saatavuutta sekä digitaalisten palvelujen käyttäjien tunnistamista:

 • Vaatimukset koskevat viranomaisia eli kaikkia organisaatioita, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää.
 • Luvussa 2 ehdotetut säännökset tulivat voimaan 1.10.2019 Alla on koonti luvussa 2 kuvatuista keskeisistä vaatimuksista.

Laki velvoittaa viranomaisia, mutta asiakkaita se ei pakota vaan antaa oikeuden hyvään digitaaliseen palveluun.

Digitaalisten palvelujen tarjoaminen

 • Viranomaisen on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus lähettää asiointiinsa liittyvät asiakirjat sähköisesti Suomi.fi-viestit-palvelun kautta tai muulla vastaavalla tietoturvallisella tavalla.
 • Viranomaisen on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus vastaanottaa viranomaispostia sähköisesti Viestit-palveluun tai muuta tietoturvallista menetelmää käyttäen. 
 • Viranomaisen on digitaalisissa palveluissaan tiedotettava selkeästi, miten asiakkaat voivat hoitaa asiansa viranomaisen kanssa sähköisesti. Lisäksi digitaalisessa palvelussa on oltava näkyvillä tieto mistä asiakas voi saada neuvoja palvelun käyttämiseksi.

Digitaalisten palvelujen saatavuuden varmistaminen

 • Viranomaisen on huolehdittava, että sen vastuulla olevat digitaaliset palvelut ja sähköiset tiedonsiirtomenetelmät ovat saatavilla muulloinkin kuin asiointipisteiden aukioloaikoina.
 • Viranomaisen on huolehdittava, että sen digitaalisiin palveluihin ja sähköisiin tiedonsiirtomenetelmiin liittyvät käyttökatkot on ajoitettava ajankohtaan, jolloin niiden käyttö on vähäistä.
 • Viranomaisen on ennalta tiedotettava käyttökatkoista ja julkaistava käyttökatkon ajaksi ohjeet, miten jokainen saa asiansa hoidetuksi vaihtoehtoisella tavalla.

Yhteensopivuus tukipalvelujen ja muiden viranomaisten digipalvelujen kanssa

 • Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa riittävä yhteensopivuus hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen tukipalvelujen (Suomi.fi-palvelut) sekä muiden viranomaisten digitaalisten palvelujen kanssa
 • Yhteensopivuudella muiden viranomaisten palvelujen kanssa tarkoitetaan seuraavaa: Viranomaisen tulee kehitystyössään ottaa huomioon myös muiden viranomaisten jo tarjoamat digitaaliset palvelut ja kehittää palvelujaan siten, että uusi digipalvelu toimii käytössä olevien muiden viranomaisten palvelujen kanssa saumattomasti yhteen muodostaen eheän, asiakkaan elämäntapahtumia palvelevan kokonaisuuden.

Käyttäjien tunnistaminen

Viranomainen voi vaatia digitaalisen palvelun käyttäjältä sähköistä tunnistamista vain:

• jos tunnistamista tarvitaan varmistamaan henkilön oikeus käyttää palvelua tai palvelun tietosisältöä.
• jos käyttäjän palvelussa tekemään toimeen liittyy oikeusvaikutuksia, 
• jos käyttäjän on mahdollista saada digitaalisesta palvelusta salassa pidettäviä tietoja nähtäväkseen ja käytettäväkseen.

Digitaalisten palvelujen suunnittelu

Laissa on säädetty myös viranomaisille vaatimuksista, jotka koskevat digitaalisten palvelujen suunnittelua.

 • Viranomaisen on otettava huomioon suunnittelussa tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys siten, että niiden toteutuminen varmistetaan digitaalisissa palveluissa.
 • Lisäksi viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa yhteensopivuus yleisesti käytettyjen ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. Digitaalisten palvelujen suunnitteluun on julkaistu useita ohjeita ja suosituksia, joita päivitetään sen mukaan kuin toimintaympäristö kehittyy.

Tutustu tarkemmin: