Hoppa till innehåll
Media

Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.35
Pressmeddelande
Arbetstagare på ett kafé

I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Bakom grundandet av bolaget ligger målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden.

Regeringen lämnade ett lagförslag som gäller bolaget till riksdagen den 21 oktober. Målet är att bolaget ska inleda sin verksamhet under 2022. Som modell för Jobbkanalen Ab har i tillämpliga delar använts bolaget Samhall som redan länge varit verksamt i Sverige.

”Rätten och möjligheten till arbete enligt sin förmåga är viktiga för både partiellt arbetsföra människor och för hela det finländska samhället. Jobbkanalen Ab kan anställa de allra mest utsatta partiellt arbetsföra personerna att få sysselsättning. Deras möjligheter till sysselsättning har inte tidigare i någon betydande grad kunnat ökas genom sysselsättningsfrämjande åtgärder och tjänster. Att bolaget inleder sin verksamhet är också ett bevis på att Finland verkställer sina internationella förpliktelser i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Arbets- och näringsministeriet ska svara för ägarstyrningen av Jobbkanalen Ab. 

Verksamheten inleds stegvis

Avsikten är att Jobbkanalen Ab ska vara verksamt i hela landet, men verksamheten ska inledas stegvis. Jobbkanalen Ab kan utnyttja befintliga tjänster och samarbeta med andra aktörer på övergångsarbetsmarknaden.

Jobbkanalens verksamhet ska finansieras genom att bolaget i statsbudgeten anvisas ett grundkapital på 20 miljoner euro ut programmet för hållbar tillväxt i Finland (Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens RRF). Dessutom ska bolaget anvisas ett årligt anslag på 10 miljoner euro med vilket man strävar efter att 1 000 personer ska sysselsättas på lång sikt. Bolaget får också inkomster av försäljningen av sina tjänster. 

Arbetstagaren får ett anställningsförhållande hos Jobbkanalen - arbets- och näringsbyrån är myndighet

Sysselsättning vid Jobbkanalen ska vara ett sistahandsalternativ, när andra metoder inte har lett till sysselsättning. Inom arbets- och näringstjänsterna finns det för tillfället över 30 000 arbetslösa arbetssökande som har en diagnos på grund av nedsatt arbetsförmåga. De personer bland dem som har en skada eller sjukdom och som är över 55 år och har en låg utbildningsnivå har den sämsta ställningen.

Arbetstagaren anställs i ett anställningsförhållande vid bolaget. Lönen och övriga anställningsvillkor bestäms enligt arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas.

Bolaget har inga offentliga förvaltningsuppgifter och utövar ingen offentlig makt. Jobbkanalen kan som kanal för val av arbetstagare endast utnyttja arbets- och näringsbyrån, som fungerar som myndighet. Därför ska arbets- och näringsbyrån centraliserat hänvisa arbetslösa partiellt arbetsföra till anställning vid Jobbkanalen Ab i enlighet med bolagets behov.

”Arbetsgivarnas attityder till sysselsättning av personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka är hela tiden positivare, vilket jag är mycket glad över. De partiellt arbetsföra har många slags yrkeskompetens och en bred och mångsidig utbildningsbakgrund. Via Jobbkanalen kommer vi förhoppningsvis att ytterligare sänka tröskeln för att sysselsätta partiellt arbetsföra”, konstaterar minister Haatainen.

Bolagets prissättning ska ske enligt marknadsvillkor

På bolagets verksamhet tillämpas konkurrenslagens bestämmelser för att säkerställa en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet (det s.k. kravet på konkurrensneutralitet). 

Därmed ska bolaget driva sin verksamhet så att den inte snedvrider konkurrensen med hänsyn till sammanslutningar, såsom företag och organisationer, som är verksamma på den öppna marknaden och som tillhandahåller samma utbud av tjänster. I praktiken innebär detta att prissättningen av de tjänster som bolaget producerar ska ske på marknadsvillkor. Prissättningen och bolagets marknadsandel följs upp av en separat delegation, Konkurrens- och konsumentverket samt arbets- och näringsministeriet som en del av ägarstyrningen. 

Jobbkanalen Ab hör till regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent före mitten av decenniet. Detta förutsätter att även partiellt arbetsföra deltar mer än för närvarande i arbetslivet. För att målet ska nås och som en del av helheten av regeringens sysselsättningsåtgärder pågår ett program för arbetsförmåga. Syftet är att främja partiellt arbetsföras sysselsättning och arbetsmotivation. En av programmets praktiska åtgärder är verksamheten vid Jobbkanalen Ab. 

I programmet för arbetsförmåga genomför arbets- och näringsministeriet dessutom flera andra åtgärder för att förbättra sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Till exempel arbets- och näringsbyråerna utökas med samordnare av arbetsförmågan och i pilotprojekten med arbets- och näringstjänster förbättras arbets- och näringstjänsternas träffsäkerhet för partiellt arbetsföra. Dessutom är perspektivet för sysselsättningen av partiellt arbetsföra med i programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling samt i verksamheten vid det nyligen grundade kompetenscentrumet för sociala företag.

Utöver programmet för arbetsförmåga pågår flera stora reformer som leder i samma riktning och som hjälper arbetslösa som har en svår ställning på arbetsmarknaden att få arbete. Till dessa hör bland annat reformen av arbets- och näringstjänsterna, som omfattar bl.a. överföringen av organiseringsansvaret för dessa tjänster till kommunerna 2024, ibruktagandet av den nordiska modellen för arbetskraftsservice och reformen av lönesubventionen.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8073, [email protected]
Patrik Tötterman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9034, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU