Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering bifaller förslaget om att inte göra en utredning om placeringen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och Business Finland

Finansministeriet
2.11.2017 15.59
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår att den nya Statens tillstånds- och tillsynsmyndigheten ska ha 18 verksamhetsställen, men inget huvudkontor. Koordineringsgruppen för regionalisering förordar förslaget.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet avses inleda sin verksamhet den i 1 januari 2020

Förslaget om att inrätta Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ingår i regeringens proposition med förslag till omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

Till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet som ska inrättas koncentreras största delen av de uppgifter som sköts av regionförvaltningsverken och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Avsikten är att man till myndigheten också överför en del av de uppgifter som hör till NTM-centralernas Utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA). Regionförvaltningsverken och Valvira läggs ner till följd av koncentreringen av uppgifterna.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova är en riksomfattande och sektorsövergripande statlig förvaltningsmyndighet

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har till uppgift att trygga de grundläggande rättigheterna och rättssäkerheten samt att bevaka allmänintresset. Myndigheten ska enligt vad som föreskrivs särskilt sköta uppgifter som rör lagstiftningen i fråga om verkställighet, styrning, tillstånd, registrering och tillsyn.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet är en riksomfattande myndighet med verksamhet i regionerna och den finns alltså på samma plats som kunderna. Enligt planerna ska myndigheten vara representerad i varje landskap i Fastlandsfinland och ha totalt 18 verksamhetssällen, av vilka inget är huvudkontor. Utöver detta ska den ha arbetsställen som bestäms i arbetsordningen. I fråga om de funktioner inom statens nät av verksamhetsställen som övergår till myndigheten innebär inrättandet av myndigheten praktiskt taget inga ändringar i verksamhetsställena.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet lyder under statsrådet och är gemensam för de styrande ministerierna. Myndigheten omfattar alla de styrande ministeriernas förvaltningsområden.

Inga ändringar i den regionala placeringen av de anställda

Inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har ingen nämnvärd påverkan på personalens regionala placering, utan myndigheten kommer även framöver att i huvudsak sköta sina uppgifter på de nuvarande verksamhetsorterna. Inrättandet av myndigheten försämrar inte de statsanställdas regionala placering på olika håll i landet. Av de 18 verksamhetsställena finns 17 utanför huvudstadsregionen. På basis av den nuvarande fördelningen kommer uppskattningsvis 75 procent av de anställda att placeras utanför huvudstadsregionen. Reformen fyller målet i lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002) att om möjligt placera statens funktioner utanför huvudstadsregionen.

Den riksomfattande myndighetsmodellen möjliggör en flexibel fördelning av arbetsuppgifterna mellan olika verksamhetsställen

Inrättandet av en riksomfattande myndighet gör det möjligt att bättre än i dagsläget fördela arbetet mellan verksamhetställen runtom i landet. Samtidigt kan riksomfattande uppgifter skötas i myndighetens alla verksamhetsställen.

Eftersom Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet regionalt sett är verksam i alla landskap kommer det inte att ha något huvudkontor. På grund av detta anser finansministeriet att det är uppenbart onödigt att göra en sådan placeringsutredning som avses i förordningen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner.

Koordineringsgruppen för regionalisering bifaller finansministeriets förslag om att man avstår från att göra en placeringsutredning. Koordineringsgruppen för regionaliseringen betonar att man i den författningshelhet som gäller Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet säkerställer att myndigheten har ett verksamhetssälle i varje landskap i Fastlandsfinland.

Omorganiseringen av Tekes och Finpros uppgifter till Business Finland

Regeringen beslutade på sitt strategimöte den 27 mars 2017 att funktionerna vid Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy strategiskt och funktionellt sett slås samman till en helhet med namnet Business Finland. Business Finland samlar under ett tak alla Finpros och Tekes tjänster som rör innovationsfinansiering, internationalisering och främjande av exporten, utländska investeringar till Finland och främjande av turismen.

Business Finland är en nationell aktör med ett regionalt nätverk i Finland och utomlands i länder som är viktiga för Finland vad gäller export, investeringar, innovationer och främjande av turismen.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland (tidigare Tekes) och det av staten helägda aktiebolaget Business Finland (tidigare Finpro) genomför en gemensam strategi och för verket skapas en gemensam ledningsmodell.

Finansieringsverket vid namn Innovationsfinansieringsverket Business Finland avses svara för den strategiska ledningen, ägarstyrningen av bolaget och myndighetsuppgifterna. Myndighetsuppgifterna föreslås särskilt omfatta finansieringsbeslut och annan utövning av offentlig makt i samband med finansieringsfrågor såsom beslut om utbetalning och återkrav.

Bolaget Business Finland koncentreras sig på kundservice. Den producerar tjänster som hänför sig till forskning, utveckling och innovationer, internationalisering, utländska investeringar och främjande av turismen. Med hjälp av bolaget kan man utveckla samarbete och gemensamma tjänster till exempel med andra Team Finland-aktörer, producenter av tillväxttjänster i landskapen och privata serviceleverantörer. Bolaget ska i samarbete med utrikesministeriet svara för styrningen och samordningen av verksamhetsställena utomlands och Finlands utrikesrepresentationer.

Arbets- och näringsministeriet svarar för resultatsyrningen av myndigheten och ställer upp de strategiska målen för den. Business Finland beräknas i det inledande skedet ha ca 600 anställda, närmare 40 verksamhetsställen utomlands och tjänster i varje landskap.

Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2018 och att Business Finland kan inleda sin verksamhet etappvis under 2018. Uppgiftsfördelningen och bolagets organisering preciseras i takt med att reformen framskrider under 2018. Enligt en preliminär bedömning kommer finansieringsverket att ha ca 200 anställda och bolaget ca 400 anställda.

Koordineringsgruppen för regionalisering bifaller arbets- och näringsministeriets förslag om att man avstår från att göra en utredning om placeringen av Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering
ordförande, Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377, fornamn.efternamn(at)lvm.fi
sekreterare, Hanna-Maria Paakkolanvaara, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi

Inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
Sami Kouki, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 129, sami.kouki(at)vm.fi

Business Finland
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 150 marjukka.aarnio(at)tem.fi

Mer information på webben:

Koordineringsgruppen för regionalisering

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

Business Finland

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet