Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkast till regeringens proposition
Anpassningen av bilskatten till det nya sättet att mäta utsläpp preciseras

Finansministeriet
3.12.2018 13.03
Pressmeddelande

Bilbeskattningen ändras vid årsskiftet så att skattenivåerna motsvarar de skattenivåer som gällde före förändringen på ett noggrannare sätt. De nya skattenivåerna tillämpas dock redan på bilar som beskattas från och med den 3 december. Regeringen lämnar en regeringsproposition om lagändringen onsdagen den 5 december.

Bilens koldioxidutsläpp påverkar bilskatten som tas ut i samband med första registrering. Sättet att mäta utsläppen förändrades i början av september då WLTP-metoden som används vid mätningen av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ersatte det gamla NEDC-testet. Den nya mätmetoden är noggrannare och kan därför resultera i högre koldioxidutsläppsvärden än tidigare. 

Bilskattenivåerna anpassades till utsläppsnivåerna enligt den nya metoden från och med ingången av september. Regeringen beslutade att genomföra anpassningen av skattenivåerna snarast möjligt efter att det nya mätsättet trätt i kraft, dvs. innan nya faktiska utsläppsvärden ännu fanns tillgängliga. Förändringarna i skattetabellerna baserade sig på en undersökning som EU-kommissionens forskningsinstitut JRC gjort med stöd av omfattande europeiskt material.

Ändringarna baserar sig på en sakkunnigutredning

Riksdagen förutsatte i samband med antagandet av lagarna att finansministeriet följer upp effekterna av de ändringar som görs i skattetabellerna och presenterar en sakkunnigutredning för riksdagen om ändringarnas effekter på beskattningsnivån på bilarnas olika koldioxidutsläppsnivåer före utgången av året. Om utredningen ger upphov till korrigerande lagändringar ska de lämnas till riksdagen för behandling.

Finansministeriet mottog Teknologiska forskningscentralen VTT:s utredning om ärendet fredagen den 30 november. VTT utförde utredningen i samarbete med sakkunniga från Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Trafis och Skatteförvaltningens uppgifter om bilarna som sålts i Finland utnyttjades i utredningen.

Den nya mätningsmetoden har enligt utredningen höjt utsläppsvärdena i Finland något mera än vad JRC uppskattade.

För att den genomsnittliga nivån för bilbeskattningen inte ska skärpas kommer regeringen att föreslå ändringar till bilskattenivåerna. Efter ändringen kommer skattenivåerna att motsvara nivåerna före ändringen på ett noggrannare sätt. De föreslagna ändringarna baserar sig på förändringar som föreslagits i samband med sakkunnigutredningen.

Ny bilskattetabell för bilar som mätts enligt WLTP-metoden

Finansministeriet har berett ett utkast till en regeringsproposition enligt vilken den nya bilskattetabellen för bilar som mätts enligt WLTP-metoden träder i kraft i början av januari. De ska tillämpas på bilar vilkas CO2-utsläpp uppmätts med WLTP-metoden och som registreras eller tas i bruk den 3 december eller därefter.

Enligt propositionsutkastet ska Skatteförvaltningen, efter att lagen trätt i kraft, utan skild ansökan korrigera beskattningen av de nya WLTP-bilar som registrerats eller tagits i bruk under perioden 3.12.–31.12.2018. Beskattningen korrigeras om skatten enligt den föreslagna nya lagen leder till ett lägre skattebelopp.

Övergångsbestämmelsen i lagen som trädde i kraft i september föreslås också bli bevarad. Den skattskyldige kan enligt övergångsbestämmelsen välja om bilen beskattas enligt WLTP-tabellen eller den gamla skattetabell som baserar sig på NEDC-utsläppsvärdena, ifall bilen beställts före september men inte beskattats ännu. Ansökan om vilken skattetabell som ska tillämpas ska göras i samband med bilskattedeklarationen.

Ändringen gäller endast nya bilar som registreras första gången, den påverkar inte redan registrerade bilar och bilar som redan är i användning.

Utkastet till regeringsproposition

VTT:s utredning: Jämförelse av bilbeskattning enligt NEDC- och WLTP-metoderna (på finska)

Bil- och fordonsbeskattningen anpassas till det nya sättet att mäta utsläpp (pressmeddelande 31.5.)

Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras (nyhet 7.7.2017)

Information om CO2MPASS-verktyget

Vägtrafikbeskattningen

Ytterligare information:

Merja Sandell, regeringsråd, merja.sandell(at)vm.fi, tfn 02955 30191

Ella Luikku, skattesakkunnig, ella.luikku(at)vm.fi, tfn 02955 30091

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, jenni.oksanen(at)vm.fi, tfn 02955 30577