Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med kommunernas framtid inleds

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2020 11.16 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 14.02
Pressmeddelande

Finansministeriet inleder förberedelserna för åtgärdsalternativ för den framtida kommunpolitiken. Man söker lösningar bland annat för balanseringen av kommunernas finansieringsbas och uppgifter och överväger metoder för att utveckla kommunernas roll och självstyrelse.

Målet med arbetet som inleds är att ta fram åtgärdsförslag för det politiska beslutsfattandet genom vilka man kan 

  • förbättra kommunernas förutsättningar att ordna tjänster för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt,     
  • utveckla den kommunala självstyrelsen och förbättra kommunernas möjligheter att främja invånarnas välfärd och regionens livskraft med beaktande av förändringarna i omvärlden, 
  • förbättra den kommunala ekonomins hållbarhet och stabilitet och samtidigt stärka hela den offentliga ekonomins hållbarhet, 
  • främja kommunernas egna åtgärder för att uppnå en hållbar och stabil ekonomi och service främjas.
  • För beredningen av åtgärdshelheterna inrättas en arbetsgrupp och två underavdelningar. Strategin avses bli klar före utgången av 2021.

"Jag bjuder in alla kommuner i Finland och de som arbetar med kommunfrågor att fundera över framtiden för våra kommuner och deras ekonomi och tjänster. Vi hoppas att intressentgrupperna deltar aktivt", uppmuntrar kommunminister Sirpa Paatero.

"Vi vill väcka en debatt om kommunpolitiken som helhet, föra en öppen diskussion, öka dialogen ur olika perspektiv och stärka samförståndet om utgångspunkterna för och behoven av att utveckla kommunpolitiken", fortsätter ministern.

Kommunerna, Finlands Kommunförbund, flera olika ministerier och representanter för vetenskapsområden bes delta i beredningsarbetet. 

"Vi vill höra synpunkter från kommunerna, statsförvaltningen, olika vetenskapsområden, det civila samhället, näringslivet och andra intressentgrupper samt kommuninvånarna. Vi tänker ordna seminarier och workshoppar samt föra diskussioner i redan existerande nätverk", berättar finansrådet Ville-Veikko Ahonen.

Kommunerna i Finland varierar stort såväl till storleken som till omständigheterna och befolkningsstrukturen. Skillnaderna mellan kommunerna har på ökat 2000-talet i synnerhet till följd av förändringar i befolkningsstrukturen. Befolkningens stigande medelålder, urbaniseringen och den sjunkande nativiteten påverkar kraftigt såväl kommunernas ekonomiska bärkraft som kommunernas förutsättningar att ordna lagstadgade tjänster för sina invånare nu och i framtiden. Den kommande social- och hälsovårdsreformen kommer också att ändra på kommunernas ställning, tjänster och finansiering. 

Utvecklingsutsikterna för den kommunala ekonomin har redan länge varit dystra på grund av den strukturella obalansen i kommunernas inkomst- och utgiftsutveckling. Minskningen av befolkningen i arbetsför ålder försvagar skattebasen för förvärvsinkomstskatterna. Det ökande antalet äldre personer ökar samtidigt efterfrågan på och utgifterna för den offentliga servicen. Den interna flyttningsrörelsen och den minskade nativiteten har stärkt denna förändring och därigenom kommunernas differentieringsutveckling.

Regeringen fattade i samband med budgetmanglingen hösten 2020 beslut om att inleda beredningen av kommunpolitiska riktlinjer. 

Ytterligare information:
Minna Salminen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 050 445 5350, minna.salminen(at)vm.fi
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero