Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp för att utreda ämbetsverksstrukturen och uppgiftsfördelningen inom statens regionförvaltning

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2021 9.45
Pressmeddelande

Den nya arbetsgruppen ska utreda och beskriva alternativa sätt att ändra ämbetsverksstrukturen och uppgiftsfördelningen inom statens regionförvaltning. Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen den 27 augusti 2021.

Statens regionförvaltning omfattar regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) samt Statens ämbetsverk på Åland. Utredningen gäller utöver dessa även regionförvaltningsverkens kontakter med de ämbetsverk inom centralförvaltningen som styr ämbetsverken och deras uppgifter. Dessa ämbetsverk inom centralförvaltningen är Livsmedelsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Farledsverket, Konkurrens- och konsumentverket och Valvira. 

”Det sker betydande förändringar inom den statliga regionförvaltningens verksamhetsmiljö. Därför är det motiverat att vi uppdaterar vår lägesbild av hur regionförvaltningen bäst kan fullgöra sin serviceuppgift och vilka strukturer som stöder detta”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.  

Flera pågående förändringar beaktas i projektet 

Projektet ska bland annat utarbeta en beskrivning av nuläget, fastställa alternativa strukturprinciper som grund för ändringsalternativen, bedöma nyckeltalen för strukturerna enligt ändringsalternativen samt bedöma ändringsalternativens konsekvenser.

Projektgruppen ska i sina utredningar och alternativ beakta förhållandet och uppgiftsfördelningen mellan statens ämbetsverk, kommunerna och välfärdsområdena samt de riktlinjer som fastställts i strategin för den offentliga förvaltningen. Dessutom ska man ta i beaktande det arbete som utförs av projektet för granskning av  de självstyrande välfärdsområdenas nya uppgifter  och finansieringsarrangemangen för dem samt  landskapsskatten, samt de riktlinjer för reformen av regionförvaltningen som dras upp i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Projektets mandatperiod är 27.8.2021–31.3.2022. Ordförande för styrgruppen är understatssekreterare Päivi Nerg från finansministeriet. Ordförande för beredningsgruppen är finansråd Anu Nousiainen från finansministeriet. Medlemmarna i beredningsgruppen består av representanter för ministerier och ämbetsverk.    

Ytterligare information: 

Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(a)vm.fi 
Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(a)vm.fi 
Anu Nousien, beredningsgruppens ordförande, finansråd, tfn 02955 30326, anu.nousiainen(at)vm.fi