Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp som bereder förnyandet av personbeteckningen koncentrerar sig på konsekvensbedömningar

Finansministeriet
9.10.2019 12.59
Pressmeddelande

Finansministeriet tillsatte hösten 2017 en arbetsgrupp som skulle utreda förnyandet av personbeteckningen. Målet var att utreda hur en person borde individualiseras i myndigheternas informationssystem och vilket samband identiteten har med uppgifterna om en person. Arbetsgruppens uppdrag preciseras eftersom frågan om förnyandet av personbeteckningen är så pass omfattande.

Främjandet av ett enhetligt samhälle är ett mål i statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle”. Slopandet av personbeteckningens könsbundenhet i samband med förnyandet av personbeteckningen på basis av finansministeriets utredning har definierats som ett medel för uppnåendet av detta.

Det finns även andra orsaker till förnyandet av personbeteckningen. Personbeteckningens form gör att det finns ett begränsat antal betäckningar som finns tillgängliga, vilket kan leda till problem med tillräckligheten av beteckningar.

”De nuvarande förutsättningarna för identifiering av personer tillåter inte att man beviljar personbeteckningar åt personer som vistas tillfälligt eller uträttar ärenden i Finland. Detta har lett till vissa besvärligheter vid såväl myndighetskommunikation som ärendehantering hos den privata sektorn. Vi försöker hitta en handlingsmodell som skulle möjliggöra identifieringen av ett större antal personer i det finländska samhället”, berättar specialsakkunnige Kimmo Mäkinen från finansministeriet.

Personbeteckningen utgör ett verktyg för identifiering av personer i informationssystemen: stark autentisering sker i dagsläget centraliserat på basis av personbeteckningen. Personbeteckningen utnyttjas i dagsläget även i stor omfattning vid skötsel av ärenden antingen via telefon eller vid ett verksamhetsställe, så att personbeteckning begärs utan att identiteten styrks.

Arbetsgruppen koncentrerar sig på konsekvensbedömningar

Arbetsgruppen utgav i december 2018 en halvtidsrapport där man presenterar alternativa modeller för hur omfattande förändringar i personbeteckningen kunde genomföras. Halvtidsrapporten gavs ut i syfte att samla in information och ställningstaganden från samarbetsgrupperna. Det har beslutats på basis av statsminister Rinnes regeringsprogram och remissresponsen att justera arbetsgruppens uppgifter så att fokus under resten av mandatperioden kommer att ligga hos konsekvensbedömningen för de föreslagna reformernas del.

Arbetsgruppen ska utarbeta förslag till utvecklandet av personbeteckningen, en beteckning som identifierar en person, hanteringsmodellen för beteckningen samt en tidsplan för reformen.

Noggrannare information: Beslutet om tillsättande

Ytterligare information:

Kimmo Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 0295530930, kimmo.makinen(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi