Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling:
Arbetskraftskostnaderna minskar, priskonkurrenskraften förbättras i förhållande till euroområdet

Finansministeriet
2.2.2017 15.00 | Publicerad på svenska 2.2.2017 kl. 15.17
Nyhet

I den uppföljningsrapport om lönebildningen som utarbetats av kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling redogörs det för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften utvecklas samt utvecklingsutsikterna för dem. Kommissionens uppskattning baserar sig delvis på finansministeriets konjunkturprognos som utgavs den 22 december i samband med finansministeriets Ekonomiska översikt.

De nominella inkomsterna förutspås ha ökat med 1,2 procent år 2016, varav de avtalsenliga höjningarna utgör 0,6 procent. De nominella inkomsterna kommer att öka långsamt under de närmaste åren. Förtjänstnivåindexet kommer enligt finansministeriets prognos att höjas med 0,8 procent år 2017 och med 1,2 procent 2018. Inflationen tilltog något år 2016 då priserna steg med 0,4 %. I år förväntas inflationen öka till 1,3 procent och priserna beräknas stiga ungefär lika mycket 2018.

2016 års ökning av löntagarnas köpkraft beräknas ha varit den snabbaste på sex år. Köpkraften stöddes av den låga inflationen och sänkningen av skattegraden. År 2017 kommer köpkraften att stödas av skattelättnader som kopplats till konkurrenskraftsavtalet, men den försvagas å andra sidan av den tilltagande inflationen, höjningen av arbetstagarnas socialskyddsavgifter samt nedskärningen av semesterpenningen inom den offentliga sektorn. Resultatet blir att löntagarnas köpkraft förblir på fjolårsnivån. År 2018 kommer köpkraften att försvagas i förhållande till 2017, då höjningen av arbetstagarnas socialskyddsavgifter leder till en skärpning av skattegraden.

De nominella enhetsarbetskostnaderna steg år 2016 något mindre i Finland än i euroområdet i genomsnitt. De finländska enhetsarbetskostnaderna kommer enligt Europeiska kommissionens prognos att sjunka med 1 procent i Finland under 2017-2018, samtidigt som de stiger i genomsnitt med 2,5 procent inom euroområdet, vilket för sin del stöder samhällsekonomins konkurrenskraft och exportåterhämtningen.

Ekonomiska utsikter och lönebildning -rapporten (på finska)

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 0295530006, mikko.spolander(at)vm.fi
Pasi Koikkalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30045, pasi.koikkalainen(at)vm.fi

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling (Tukuseto) utarbetar ekonomiska utredningar och kalkyler om den samhällsekonomiska utvecklingen samt om utvecklingen av inkomsterna och kostnaderna. Kommissionen har företrädare för de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Finansministeriets ekonomiska avdelning agerar som sekretariat för kommissionen.

Ekonomiska utsikter