Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Lägesbild över kommunernas byggnadsbestånd
De stora förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar även kommunernas och välfärdsområdenas lokalbehov

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2022 11.47
Pressmeddelande

I det av finansministeriet tillsatta projektet för utveckling av kommunernas lokalinformation har man utarbetat en lägesbild över kommunernas byggnadsbestånd. Arbetet resulterade i ett informationslager där det för första gången finns riksomfattande uppgifter både om lokaler som ägs och lokaler som hyrts ut.

Behoven av lokaler illustrerar förändringarna i befolkningsstrukturen. Barns och ungas andel av befolkningen minskar och andelen äldre ökar kraftigt. Enligt rapporten från Maakuntien tilakeskus minskar behovet av lokaler inom den grundläggande utbildningen med ca 1,2 miljoner brutto byggnad kvadratmeter, medan behovet av lokaler för äldreomsorg ökar med ca 1,5 miljoner brutto byggnad kvadratmeter fram till år 2040. Skolbyggnader som blir kvar i kommunerna står tomma samtidigt som välfärdsområdena behöver fler lokaler för omsorgen.

Ansvaret för att ordna äldreomsorgen överförs i och med social- och hälsovårdsreformen från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023. Välfärdsområdena hyr äldrevårdslokalerna av kommunerna. 

Det kommer att vara ytterst viktigt i framtiden att kommunerna och välfärdsområdena ser över lokalbehoven i gott samarbete. Det skulle till exempel vara en mer hållbar och totalekonomiskt sett lönsammare lösning att omvandla tomma skolor till vårdanstalter i stället än att bygga nya, om det bara är tekniskt möjligt.

Insamlingen och förenhetligandet av kommunernas lokalinformation bör fortsättas

Det datainnehåll som fås från kommunerna varierar avsevärt, vilket leder till osäkerhet i rapporteringen. Det är därför motiverat att komplettera och uppdatera lokalinformationen. Informationen bör kompletteras i synnerhet i fråga om fastighets- och byggnadsuppgifterna för bolag inom kommunkoncernerna, uppgifterna om lokaler som kommunerna hyr och i fråga om moderkommunernas byggnadsspecifika ekonomi-, kostnads- och tekniska uppgifter. 

Maakuntien tilakeskus Oy genomförde på uppdrag av finansministeriet ett projekt för att förbättra administreringen av kommunernas byggnadsbestånd och deras kunskapsunderlag. Tilakeskus samlade under 2020–2021 in information från kommunerna på fastlandet till ett gemensamt riksomfattande datalager, som för första gången innehåller uppgifter både om lokaler som ägs och lokaler som hyrs.

Projektet kartlade i nära samarbete med kommunerna sådana uppgifter om antalet lokaler, arealer, användningsändamål, skick, kostnader, investeringar och miljökonsekvenser som tidigare funnits utspridda i olika system. Samtidigt utvecklades det ett tillvägagångssätt för uppdatering och uppdatering av uppgifterna. 

Mer information:
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi
Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30081, pauliina.pekonen(at)gov.fi
Marko Suomela, projektchef, tfn 029 471 2020, Marko. Suomela(at)maakuntientilakeskus.fi