Hoppa till innehåll
Media

Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning 2021 beviljas Helsingfors-hjälpen och aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 11.44
Pressmeddelande
Demokratiapäivän logo.

Demokratiutmärkelsen inom projektet Öppen förvaltning, som samordnas av finansministeriet, beviljades i dag den 13 oktober. Utmärkelserna tilldelades Helsingfors stads kultur- och fritidssektor för verksamheten Helsingfors-hjälp, samt aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Ett särskilt tema för 2021 års utmärkelse var de samarbetsformer mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna som utvecklades under coronatiden.

Vid bedömningen av förslaget fästes uppmärksamhet vid hur den föreslagna samarbetsformen har gjort det möjligt att fortsätta med befintlig verksamhet eller befintliga tjänster under coronaundantagsförhållandena. Utmärkelsen tilldelades aktörer som kunde erbjuda stöd och hjälp på ett nytt sätt så att också tillgänglighetsfrågor och behovet av stöd hos de människor som inte själva kan använda till exempel digitala tjänster hade beaktats. Vid tilldelandet av priset bedömdes dessutom hur tjänsten och stödet kunde erbjudas nya målgrupper, hur konsekvensbedömningen av restriktionerna för undantagstiden hade beaktats ur olika målgruppers synvinkel och vilka konkreta resultat och vilket mervärde som uppnåtts genom det nya tillvägagångssättet.

Helsingfors-hjälpen erbjöd äldre personer praktisk hjälp och psykiskt stöd

Helsingfors-hjälpen var en tjänst för personer över 70 år som ordnades i samarbete av Helsingfors stad och de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors. I genomförandet deltog dessutom Finlands Röda Kors, Helsingforsmissionen, Diakonissanstalten samt flera frivilliga och samarbetsparter. 

På grund av smittrisken kunde tjänster inte ordnas på sedvanligt sätt. Samarbetsmodellen gick ut på att de äldre tillfrågades aktivt om deras behov i den nya situationen och man svarade även på dessa behov. Modellen innebär att människor från olika bakgrundsorganisationer arbetade tillsammans och att alla parters särskilda expertis kunde utnyttjas i arbetet. Samarbetsmodellen kan utnyttjas i framtiden både i krissituationer och under normala förhållanden. 

Anställda vid staden och församlingarna ringde 67 902 samtal till personer över 70 år från början av pandemin fram till slutet av augusti 2020. De frivilliga delade ut 3 662 matpåsar, gjorde 342 läkemedelstransporter och levererade 2 535 akuta påsar som främst består av svinnmat. Dessutom ringde de frivilliga cirka 700 samtal för att erbjuda diskussionshjälp. 

Aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig kommunikation kommunicerade på över 20 språk

Institutet för hälsa och välfärd startade i mars 2020 på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet en aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig kommunikation. Arbets- och näringsministeriet deltog också i samarbetet. Aktionsgruppens uppgift har varit att kartlägga åtgärder genom vilka flerspråkig kommunikation kan genomföras på ett effektivare och lättillgängligt sätt. Den har dessutom utarbetat anvisningar för kontaktande av hälso- och sjukvården i syfte att säkerställa att hela befolkningen har tillgång till tjänster under coronaepidemin. Aktionsgruppen strävar efter att säkerställa likabehandling av medborgarkommunikationen i krissituationer.

För att uppnå detta mål har gruppen bedrivit nära samarbete med nyckelpersonerna i samfund med utländskt bakgrund samt med mångkulturella organisationer. Genom dem har man kartlagt informationsbehoven hos människor som hör till målgruppen, avvecklat problemsituationer och byggt upp förtroende för myndigheternas verksamhet. Medlemmarna i målgrupperna för kommunikationen har varit med om att planera och genomföra kommunikationen. Samarbetsmodellen kan i framtiden också utnyttjas då man kommunicerar om andra viktiga frågor.

Det lämnades sammanlagt åtta förslag till mottagare av utmärkelsen inom den utsatta tiden. Överdirektören Juha Sarkio vid finansministeriet,  överdirektören Johanna Suurpää vid justitieministeriet och strategidirektören Markus Pauni vid Finlands Kommunförbund valde ut mottagarna av utmärkelserna.

Med demokratiutmärkelsen vill man tacka pristagarna för ett välgjort arbete och dela erfarenheter och lärdomar. De prisbelönade instanserna uppmuntras dessutom att utveckla sin verksamhet ytterligare. Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning, som beviljas myndigheter, delades nu ut för femte gången. Utmärkelsen delas ut av finansministeriet, justitieministeriet och Kommunförbundet. Nästa år utdelas justitieministeriets Demokratipris. Det beviljas civilsamhällesaktörer som främjat demokrati. Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning och justitieministeriets Demokratipris delas ut vartannat år och kring nya teman.

Ytterligare information:
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 02951 50416
maria.wakeham-hartonen(at)gov.fi
Päivi Kurikka, specialsakkunnig, Finlands kommunförbund, tfn 050 301 9068
paivi.kurikka(at)kuntaliitto.fi