Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ekofinrådet i december eftersträvar enighet om bankunionens krishanteringsmek...

Finansministeriet 9.12.2013 7.51
Pressmeddelande -

Europeiska unionens finansministrar sammanträder i Bryssel den 9-10 december till Ekofinrådets och eurogruppens möten. Ministrarna eftersträvar enighet om bankunionens gemensamma krishanteringsmekanism och utväxlar åsikter bl.a. om kommissionens tillväxtutredning för nästa år. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötet.

Gemensamma krishanteringsmekanismen

Ekofinrådet har som mål att uppnå en för medlemsländerna gemensam uppfattning om förordningen som gäller bankunionens gemensamma krishanteringsmekanism (Single Resolution Mechanism SRM). De viktigaste och för Finlands del mest väsentliga oklara frågorna gäller krishanteringsmekanismens tillämpningsområde samt rådets roll i beslutsfattandemodellen, verksamhetsprinciperna för krishanteringsfonden som insamlas hos banksektorn och ikraftträdandet av bestämmelserna om placeraransvaret.

Stimulerings- och krishanteringsdirektivet för kreditinstitut och värdepappersföretag samt insättningsgarantidirektivet

Andra frågan i anslutning till bankunionen är stimulerings- och krishanteringsdirektivet som gäller kreditinstitut och värdepappersföretag. Man ska speciellt granska Europaparlamentets tillägg till direktivförslaget med tanke på rådets politiska enighet. Efter att rådet uppnått en allmän uppfattning i juni 2013 har man ordnat nio triloger mellan ordföranden, Europaparlamentet och kommissionen.

Rådet inledde på nytt trilogiförhandlingarna om insättningsgarantidirektivet med Europaparlamentet samdidigt med trilogiförhandlingarna om krishanteringsdirektivet, eftersom direktiven har beröringspunkter. Målet är nu att man uppnår en slutgiltig kompromiss om insättningsgarantidirektivet mellan rådet och parlamentet.  

Europeiska revisionsrättens årsrapport: användningen av EU-budgeten 2012

Revisionsrätten presenterar åt rådet sin årsrapport om budgetåret 2012. Rådet ger i februari 2014 åt parlamentet en rekommendation om kommissionens ansvarsfrihet för budgetåret.

Krav som förutsätts av alltför stora underskott

Ekofinrådet godkänner kommissionens utlåtanden om Spaniens, Frankrikes, Maltas, Nederländernas och Sloveniens ekonomiska partnerskapsprogram. Programmen inkluderar ländernas planer för strukturella reformer i syfte att minska på alltför stora underskott.

Rådet ska även bedöma om de länder som i somras meddelades rekommendationer om en process för alltför stora underskott vidtagit effektiva åtgärder till följd av rekommendationerna de fått.

Kommissionens tillväxtutredning och årsberättelsen om makroekonomiska obalanser

Rådet ska även diskutera kommissionens tillväxtutredning som inledde den europeiska styrperioden för 2014. Den största utmaningen för Europas ekonomi är enligt kommissonen att upprätthålla den pågående ekonomiska återhämtningen. Det verkar som om kommissionens landspecifika rekommendationer som ingår i den europeiska styrperioden inte genomförts till fullo. Finland välkomnar det ökade kollegiala trycket i detta sammanhang.

Rådet ska också utväxla åsikter om kommissionens årsberättelse från november, som inkluderar kommissionens bedömning av det ekonomiska och finansiella läget i medlemsländerna samt om utvecklingen av de makroekonomiska obalanserna. Ekofinrådet kommer att fatta sina slutledningar i början av året och kommissionen ger ut sina landspecifika sublima utredningar på våren. Årsberättelsen innehåller inte några större överraskningar för Finlands del. De utmaningar med den ekonomiska balansen som lyfts fram har redan tidigare identifierats i Finland.

Eurogruppen går igenom läget i krisländerna

Vid eurogruppens möte som hålls före Ekofinrådet måndagen den 9 december granskas det aktuella läget med lånestödsprogrammen. För Irlands del behandlas nu den sista mellanutvärderingen, eftersom landet inte längre ämnar söka om ytterligare stöd efter att programmet upphört. För Cyperns del är det fråga om den andra mellanutvärderingen, och i samband med det beslutar man om betalningen av nästa lånerat. Fjärde mellanutvärderingen av Grekland flyttas till början av nästa år.

Inom Sloveniens banksektor genomförs som bäst stresstester som ska ge resultat under december. Mötesdeltagarna ges en översikt över det aktuella läget. Dessutom ska eurogruppens ministrar diskutera bankunionshelheten.

Förfrågningar:

Chefen för sekretariatet för internationella ärenden, finansrådet Martti Salmi, tfn  0400 510 304

Frågor som gäller bankunionen: Jaakko Weuro, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 530302.

Jutta Urpilainen
EU