Hoppa till innehåll
Media

EU-lagstiftningen medför ändringar för börsbolagens och värdepappersföretagens verksamhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2018 13.00
Pressmeddelande

De centrala förslagen gäller ersättningar till ledningen i börsbolag och börsbolagens rättigheter att få information som gäller aktieägare. Ändringarna handlar om det nationella verkställandet av EU-direktivet. Finansministeriet skickade arbetsgruppens förslag på remiss måndagen den 16 april.

Målet med EU-direktivet är att främja aktieägarnas möjligheter att påverka och öka transparensen mellan börsbolagen och investerarna. På samma gång förenhetligar minimiharmoniseringsdirektivet börsbolagens bolagsstyrningspraxis i olika medlemsstater och främjar därigenom utvecklingen av en enhetlig kapitalmarknad i Europeiska unionens område.

Aktieägarnas möjligheter att påverka ersättningarna till ledningen förbättras

Börsbolagen ska utarbeta en ersättningspolicy och ersättningarna till verkställande direktören och styrelsemedlemmarna ska grunda sig på den. Bolagsstämman fattar beslut om ersättningspolicyn. Arbetsgruppen föreslår också att det ska vara möjligt att göra tillfälliga undantag från ersättningspolicyn och därigenom bli lättare att hantera praktiska ärenden till exempel vid ett byte av verkställande direktör eller en företagsomstrukturering.

Majoriteten av arbetsgruppen understödde alternativet med rådgivande omröstning på bolagsstämman i frågor som gäller ersättningspraxis. Finansministeriet och Osakesäästäjien Keskusliitto ry (aktiespararnas förbund) reserverade sig i ärendet.

De nya ersättningsbestämmelserna träder i kraft bolagsstämmeperioden 2020.

Börsbolag får större rätt att få information om sina aktieägare

Börsbolagens möjligheter att få information om förvaltarregistrerade utländska ägare förbättras i och med att värdepappersföretag som förvarar aktier och de som har hand om förvaltarregistrering förpliktas att lämna ut information på bolagets begäran. Börsbolaget ansvarar för kostnaderna i anslutning till insamlingen av informationen.

I praktiken gäller rätten att få information bara information om utländska ägare i finländska börsbolag eftersom den information som gäller inhemska investerare redan finns att få i värdepapperscentralens aktieägarförteckning.

Värdepappersföretag ska därtill lämna information som gäller utövandet av aktieägarnas rättigheter. Sådan information är till exempel anvisningar om omröstning på bolagsstämma eller investerares deltagande i en aktieemission.  Värdepappersföretaget ska förmedla informationen om utövandet av aktieägarnas rättigheter och informationen i börsbolagets begäran vidare till nästa förvarare i förvaringskedjan.

De ändringar som arbetsgruppen föreslår påverkar inte myndigheternas och medborgarnas rätt till information om förvaltarregistrerade aktier.

Ändringar även i principerna för ägarstyrning och regelverket om transaktioner med närstående parter

Kapitalförvaltares och institutionella investerares ägarstyrning i börsbolag effektiviseras i och med att investerarna ska utarbeta och publicera principer för ägarstyrning.

Dessutom föreslås det att bestämmelsen om jäv i aktiebolagslagen ska ersättas med en bestämmelse om närstående och beslutsfattandet i bolaget. De föreslagna bestämmelserna berör utöver börsbolagen alla beslut som fattas av ett aktiebolags styrelse, verkställande direktör, förvaltningsråd och bolagsstämma.

Remisstiden går ut den 31 maj. Utkastet till lag, begäran om utlåtande och utlåtandena publiceras på projektsidan (på finska).

Frågor och svar om aktieägarnas rättigheter

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Annina Tanhuanpää, tfn 029 553 0485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi