Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s finansministrar diskuterar den Europeiska investeringsplanen

Finansministeriet
2.12.2016 15.00
Pressmeddelande
Arkivfoto: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar tisdagen den 6 december förlängningen av verksamhetsperioden för Europeiska fonden för strategiska investeringar och förstärkningen av bankunionen. Eurogruppen tar upp det övergripande budgetläget i euroländerna. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

Kommissionen utfärdade i september 2016 ett förslag om förlängning av verksamhetsperioden för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Efsi grundandes i samband med Europeiska investeringsplanen för ungefär ett år sedan. Förlängningsförslaget gäller bland annat finansieringen och administreringen av Efsi samt valet av projekt. Ekofinrådet ges en en överblick om frågan.

Rådet ska även godkänna slutledningarna om utvecklandet av investeringsklimatet i Europeiska investeringsplanen. Målet är att främja investeringar genom att förbättra investeringsklimatet samt genom att underlätta framför att finansieringen av små och medelstora företag.  

Finland understöder Europeiska investeringsplanen och framför allt elimineringen av investeringshinder, liksom även främjandet av privata investeringar. Finland understöder också förlängningen av Efsi:s verksamhet på grund av det utdragna investeringsunderskottet i Europa. Detta beräknas gynna även inhemska låntagare.

Bakgrundsinformation om Efsi

Bankunionen förstärks

Ordföranden Slovakien lämnar en rapport om genomföringen av den färdplan för fördjupandet av bankunionen som överenskoms vid Ekofinrådet i juni samt om behandlingen av förslaget om ett europeiskt insättningsgarantisystem. Den tekniska behandlingen av förslagen fortsätter.

Kommissionen presenterar sitt omfattande reformpaket av den 23 november som syftar till att förstärka bankernas stresstålighet och att effektivisera förutsättningarna för resolutionsåtgärder. Kommissionen föreslår åtgärder som förenklar regleringen till vissa delar, vilket borde främja bankfinansieringen av infrastrukturprojekt och små och medelstora företag.  

Finland understöder en stark bankunion som baserar sig på investeraransvar och utvecklandet av den i enlighet med färdplanen som antogs i juni 2016. Kommissionens förslag om förbättring av bankernas stresstålighet inom EU är i princip korrekta, men deras konsekvenser, effekter och funktion bör utvärderas omsorgsfullt vid ett skilt tillfälle.

Kommissionens pressmeddelande om bankpaketet (kommissionens webbplats)
Bakgrundsinformation om bankunionen (rådets webbplats)

Överblick över bekämpningen av skatteflykt

Finansministrarna ges en överblick över ändringen av direktivet om skatteflyktsbekämpning till den del det gäller hybridarrangemang med tredjeländer (ATAD2). I direktivförslaget presenteras föreskrifter som gäller bland annat hybridarrangemang mellan medlemsstater och tredjeländer, situationer med fasta verksamhetsställen och företag med dubbelt hemvist. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att förhindra eventuella skatteförmåner i anslutning med dessa slags arrangemang. Förslaget har ett samband med kommissionens företagsskattepaket från oktober 2016.

Finland understöder och har förbundit sig till de viktiga målsättningarna i direktivet som gäller förebyggande av skatteflykt. Det behövs gemensam internationell lagstiftning för att målen ska kunna uppnås.

Andra mötesteman

Rådet tar även upp den europeiska planeringsterminen 2017, samt lägesöversikterna över det intensifierade samarbetet inom finanssektorn och genomföringen av bankunionen. Kommissionen redogör för rapporten om utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen, speciellt för nästa års del. Bekämpningen av terrorfinansiering, strategiska tullfrågor samt förbättrandet av stabilitets- och tillväxtpaktens transparens och förbättrandet av stabiliteten tas också upp. Dessutom informeras det om kapitalmarknadsunionen.

Ekofinrådets agenda (rådets förhandsmeddelande)

Eurogruppen diskuterar budgetläget i euroländerna och preliminära budgetplaner

  • Eurogruppen sammanträder måndagen den 5 december. Mötestemana är:
  • Euroländernas budgetsituationer och utsikter
  • Utvärderingen av euroländernas preliminära budgetplaner
  • Lägesöversikt över Grekland
  • Eurogruppens arbetsprogram för början av 2017

Eurogruppens agenda (eurogruppens förhandsmeddelande)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella ärenden, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen inkluderar euroländernas finansministrar. Eurogruppen fastställer politiska riktlinjer men beslutar inte om lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken