Hoppa till innehåll
Media

Färdplanen för energibeskattningen skapar förutsägbarhet för hushåll och företag

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 8.11
Pressmeddelande

Finansministeriet har beslutat att upphandla ett förslag till färdplaner för energibeskattningen hos Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Avsikten är att utreda hur energibeskattningen fungerar i de olika utvecklingsscenarierna. Man ska samtidigt bedöma hur skatteunderlaget kan tryggas på ett socialt och regionalt rättvist sätt i samband med utsläppsminskningar och tekniska förändringar så att näringslivets verksamhetsförutsättningar också tas i beaktande.

"Finland har redan nu ett framstegsvänligt energiskattesystem. Vi har utvecklat det under innevarande valperiod så att energibeskattningen stöder miljövänliga investeringar. Denna utvecklingstrend måste fortsättas så att vi ska skapa förutsägbarhet både för företag och för hushåll”, konstaterar finansminister Annika Saarikko.     

Färdplanen skapar förutsägbarhet för utvecklingen av energibeskattningen i scenarier som beskriver den tekniska utvecklingen inom energisektorn och elektrifieringen av industrin. Den nuvarande energibeskattningens funktion enligt olika utvecklingsscenarier i förhållande till utsläppshandeln och andra styrmedel bedöms i färdplanen. Samtidigt bedömer man olika utvecklingsscenarier med tanke på konkurrenskraften, den sociala och regionala rättvisan samt den ekologiska hållbarheten och beskriver utvecklingsförslagens genomförbarhet ur ett internationellt perspektiv. 

Granskningarna inriktas på el och uppvärmning, samt användningen av bränsle inom industrin och i arbetsmaskiner. Färdplanen utarbetas med beaktande av den centrala EU-regleringen och eventuella ändringar i den. 

Utredningsarbetet ska vara klart före utgången av februari 2022.

Målet är att färdplanen för energibeskattningen tillsammans med utsläppshandeln ska stödja uppnåendet av regeringens mål om koldioxidneutralitet 2035. Regeringsprogrammet har fastställt att Finland ska vara koldioxidneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ordförande för styrgruppen för beredningen av färdplanen för energibeskattningen är avdelningschefen för finansministeriets skatteavdelning, överdirektör Terhi Järvikare. Styrgruppen har företrädare förutom för finansministeriet, även för jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet. Även andra utomstående sakkunniga kan delta i styrgruppens arbete. Sekreterare för styrgruppen är Göran Koreneff och Juha Forsström från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. 

Mer information:
Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295530 372, leo.parkkonen(at)gov.fi 

Annika Saarikko Beskattning