Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansminister Jutta Urpilainen till EU- och euromöten i Bryssel

Finansministeriet 11.5.2012 10.53
Pressmeddelande -

Ekofinrådet och eurogruppen sammanträder i Bryssel den 14-15 maj 2012. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötena. Eurogruppen tar upp kommissionens ekonomiska prognos från i våras, lägesöversikten för Greklands del samt utvecklingen i vissa euroländer. Andra ärenden som eventuellt tas upp är valprocessen för direktionsmedlemmen i ECB, frågor i anslutning till Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM) samt uppföljningen av vårmötena i Washington.

Vid EU:s finansministermöte på tisdagen behandlas bl.a. justeringen av soliditetsdirektivet, åldranderapporten som beretts av kommissionen och kommittén för ekonomisk politik, slutledningarna om klimatfinansieringen samt presentationen av kommissionens budgetförslag för 2013.

Rådet ska fortsätta med behandlingen av granskningen av soliditetsdirektivet utgående från extra mötet som hölls den 2 maj. De största meningsskiljaktigheterna har gällt frågan om soliditetsregleringens minimi/maximikaraktär. Ordförandelandet har föreslagit ett s.k. flexibilitetspaket som lösning på frågan. Det viktigaste målet med reformen är att höja bankernas kapitalkrav, att förbättra kvaliteten av soliditetskapitalet samt att fastslå ett bindande likviditetskrav för bankerna. Finland understöder kompromissförslaget.

När det gäller skatteärenden har rådet för avsikt att besluta om ett förhandlingsmandat åt kommissionen. Kommissionen ska beviljas fullmakt att i egenskap av representant för EU inleda förhandlingar med Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra och San Marino om ändring av sparskatteavtalen. Finland understöder förnyandet av sparskattedirektivet och sparskatteavtalen som ingåtts med tredje länder.

Åldranderapporten och den kortfristiga klimatfinansieringen

Avsikten är att slutledningarna om den nya åldranderapporten skulle godkännas. Rapporten innehåller kalkyleringar över ökningen av åldersbundna utgifter på längre sikt. Det är enligt slutledningarna viktigt att man tillämpar beslutsam finanspolitik i syfte att sanera den offentliga ekonomin och genomför strukturella förändringar som förstärker den ekonomiska tillväxtpotentialen. Finland godkänner slutledningarna. Rapporten utgör en god grund för kommissionens rapport om hållbarheten hos den offentliga ekonomin i EU-länderna som ges ut under hösten.

Ministrarna ska även godkänna slutledningarna om den internationella kortfristiga klimatfinansieringen. Slutledningarna bekräftar EU:s och dess medlemsländers utfästelse till att finansiera utvecklingsländernas klimatåtgärder med sammanlagt 7,2 miljarder euro under perioden 2010-2012. I dem godkänns även EU:s och medlemsländernas rapport om den kortfristiga klimatfinansieringen, och beloppet av den klimatfinansiering som EU mobiliserat under 2010 och 2011 bekräftas också. Finland understöder slutledningarna som gäller klimatfinansieringen. Finland rapporterar om verkställandet av klimatfinansieringen på http://www.faststartfinance.org/.

EU:s budgetproposition för 2013

Kommissionen ska presentera sin budgetproposition för 2013. I kommissionens förslag uppgår åtagandebemyndigandena till 150,9 miljarder euro, vilket innebär en ökning om 2 procent jämfört med åtagandena föregående år. Som betalningsbemyndiganden föreslår kommissionen 137,9 miljarder euro, en ökning med 6,8 procent jämfört med 2012. Finland anser att de riktlinjer för 2013 års budget som rådet antog i februari 2012 bör utgöra utgångsläget för budgetberedningen. Budgeten bör absolut ta i beaktande det ekonomiska läget och begränsningarna som gäller de nationella ekonomierna.

Ytterligare information: Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

EU