Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Aktieägarnas påverkningsmöjligheter ökar

Finansministeriet
13.12.2018 14.59
Pressmeddelande

Aktieägare i börsbolag får i fortsättningen bättre möjligheter att påverka bland annat bolagets ersättningspolicy. Reformen förbättrar också informationsgången om aktieägarnas rättigheter.

Uppdaterat 14.12. med en länk till frågor och svar om aktieägarnas rättigheter

Regeringen lämnade torsdagen den 13 december en proposition om lagändringar som genomför EU-lagstiftning om aktieägarnas rättigheter. målet är bland annat att främja aktieägarnas påverkningsmöjligheter samt att öka öppenheten mellan börsbolag och investerare.

Bolagsstämman röstar om ersättningar

Aktieägarna får i fortsättningen större inflytande över bolagsledningens ersättningar än tidigare. Bolagsledningen består av styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och ett eventuellt förvaltningsråd.

Det utnämnande organet beslutar fortfarande om ersättningarna: bolagsstämman beslutar om styrelsens ersättningar och styrelsen om verkställande direktörens ersättning.

Ersättandet består av ersättningspolicyn och ersättningsrapporten:

  • Ersättningsrapporten ska redogöra för principerna för ledningens ersättningar och de centrala villkoren i avtalen.
  • Bolagsstämman röstar om ersättningspolicyn. Bolagsstämmans beslut är rådgivande.
  • Bolaget kan belöna sin ledning endast enligt ersättningspolicyn som behandlats vid bolagsstämman.
  • Bolaget kan avvika från ersättningspolicyn tillfälligt om det är nödvändigt för att säkerställa bolagets långsiktiga intressen.
  • Ersättningsrapporten är ett sammandrag av den föregående räkenskapsperioden, och den redogör för ersättningarna i euro per person.

Informeringen av aktieägare förbättras

Börsbolagens tillgång till information om utländska aktieägare förbättras i fortsättningen i situationer där aktierna förvaltarregistrerats.  Förvarare (värdepappersföretag och förvaltare) ska enligt propositionen tillställa bolaget uppgifter om utländska ägare. Bolagets begäran om uppgifter ska vidarebefordras i kedjan till nästa förvarare.

Reformen säkerställer att bolaget kan förse sina ägare med information om hur dessa kan utöva sina aktieägarrättigheter. Förpliktelserna gäller aktieförvarare inom EU-området.

Institutionella investerare ska offentliggöra principerna för ägarstyrningen

Regeringen föreslår att kapitalförvaltares och institutionella investerares ägarstyrning av börsbolag effektiviseras. Dessa ska enligt förslaget utarbeta och offentliggöra principerna för ägarstyrning i fortsättningen.

Närståendebestämmelserna i aktiebolagslagen ändras också.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av april 2019, men propositionen innehåller flera övergångsbestämmelser. Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Frågor och svar om aktieägarnas rättigheter (13.12.2018)

33 utlåtanden om Aktieägarnas rättigheter -arbetsgruppens promemoria (nyhet 1.6.)

EU-lagstiftningen medför ändringar för börsbolagens och värdepappersföretagens verksamhet (pressmeddelande 16.4.)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, (närståendebestämmelserna) tfn 02951 50074, jyrki.jauhiainen(at)om.fi