Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen stöder EU:s mål att stärka den europeiska kreditinstitutssektorn och minska riskerna i banksystemet

Finansministeriet
24.5.2018 14.00
Nyhet

Regeringen anser det viktigt att finna effektiva metoder för att minska andelen nödlidande lån. Åtgärder som avser fördelning av riskerna inom kreditinstitutssektorn förutsätter bland annat en minskning av riskerna i kreditinstitutssektorn i olika länder.

Europeiska kommissionen lade den 14 mars fram två förslag till rättsakter. Det första förslaget gäller en ändring av kapitalkravsförordningen och den andra är ett helt nytt direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet utan beslut av domstol. Förslagen rör en strävan att stärka bankunionen och de har lagts fram som en del av ett omfattande åtgärdspaket för att ta itu med nödlidande lån.

Förslaget till ändring av kapitalkravsförordningen skulle innebära att en så kallad prudential backstop-mekanism införs. Syftet med den är att genom en ändring av kapitaltäckningsanalysen säkerställa att det i kreditinstitutets balansräkningar finns tillräckligt med medel för att täcka kreditförluster till följd av nödlidande lån.

Det nya direktivet har som mål att underlätta utkontraktering av krediter till kreditförvaltare som specialiserat sig på detta. Målet är att underlätta försäljning av kreditavtal till förvärvare som har den nödvändiga riskbenägenheten och expertisen för att förvalta dem. Enligt direktivförslaget kommer kreditförvaltarna att som aktörer på finansmarknaden omfattas av auktoriseringskrav och offentlig tillsyn.

Regeringen betraktar ändringsförslaget som en utveckling i rätt riktning när det gäller hantering av nödlidande exponeringar. Regeringen anser också att regleringen av kreditförvaltare och kreditförvärvare är en utveckling i rätt riktning när man vill utveckla sekundärmarknaden för nödlidande exponeringar. Auktoriseringskravet och den offentliga tillsynen över kreditförvaltare är motiverade förslag med tanke på gäldenärens intressen och balansering av marknaden. Regeringen anser dock att regleringen som rör realisering av säkerhet på ett balanserat sätt bör beakta kreditgivarnas rättigheter, företagens verksamhetsförutsättningar och gäldenärens rättsskydd.

Regeringen överlämnade torsdagen den 24 maj en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

Europeiska kommissionens pressmeddelande om åtgärdspaketet (14.3.)

Ytterligare information:

Markus Kari, specialsakkunnig, tfn 0295 530 042, [email protected]