Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förnyad reglering av tillsynen över centrala motparter förbättrar finansmarknadsstabiliteten

Finansministeriet
7.9.2017 13.37
Nyhet

Regeringen understöder EU-kommissionens förslag om förstärkning av regleringen som gäller tillsynen över centrala motparter. Det är enligt regeringen dessutom viktigt att Europeiska centralbanken (ECB) har möjlighet att följa upp och ingripa i och risker som har ett samband med clearingsystem och centrala motparter.

Med centrala motparter avses marknadsparter som intervenerar mellan olika marknadsparter på finansmarknaden. De centrala motparterna clearar bland annat de standardiserade derivaten utanför marknadsplatserna, dvs. så kallade OTC-derivat.

Britanniens utträde ur EU i bakgrunden

Regleringen av derivatmarknaderna och de centrala motparterna hör på internationell och på EU-nivå till de viktigaste medel genom vilka man kan svara mot problem som lyfts fram av finanskrisen.  Förslagen baserar sig på Britanniens kommande EU-utträde och den betydande roll som de i landet etablerade centrala motparterna har i fråga om clearingverksamheten på den europeiska derivatmarknaden.

Kommissionens och ECB:s förslag skulle förstärka den gemensamma marknadens funktionsduglighet, finansmarknadsstabiliteten och förtroendet gentemot centrala motparter. Målet är att garantera enhetliga förutsättningar för centrala motparter och deras samarbetsparter samt tillräckliga och välfungerande befogenheter och verktyg för myndigheterna för förhindrandet och lösandet av eventuella problem.

Några centrala motparter har inte etablerats i Finland. Regleringen förbättrar emellertid finansmarknadsstabiliteten i EU och således även i Finland.

Bättre möjligheter att övervaka och minska på risker

Regeringen understöder målet med kommissionens förändringsförslag om att förstärka enhetligheten och funktionsdugligheten hos EU:s tillsynsarrangemang som gäller centrala motparter. Regeringen ställer sig positivt till målet att förbättra EU-myndigheternas förmåga att övervaka och minska på risker som har ett samband med centrala motparter i länder utanför EU.

Regeringen förhåller sig positivt till förslaget om att ändra och precisera grundstadgan för ECB. Det är viktigt att eurosystemet har tillräckliga befogenheter att följa upp och utvärdera riskerna inom clearingsystem och centrala motparter samt att vidta nödvändiga åtgärder.

Regeringen översände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen den 7 september. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Jyrki Knuutinen, finansråd, tfn 02955 30103, jyrki.knuutinen(at)vm.fi