Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen föreslår nya rättigheter för aktieägare och mera öppenhet i bolagens beslut

Finansministeriet 12.6.2014 10.45
Pressmeddelande -

EU-kommissionen föreslår nya rättigheter för aktieägare i noterade bolag samt större öppenhet i bolagens beslutsfattande. Det föreslås att bolagsstämman i noterade bolag ska godkänna ledningens belöningspolicy åtminstone vart tredje år, och att den hålls offentligt tillgänglig. Det föreslås att institutionella investerare offentliggör bland annat sin investeringsstrategi. Statsrådet betraktar regleringen i stora drag som nyttig men önskar ännu förbättra förslaget.

Statsrådet godkände den 12 juni 2014 en skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av direktivet om aktieägares rättigheter. 

Målet med direktivet är att

- sporra aktieägare till långsiktiga investeringsstrategier i noterade bolag
- främja identifieringen av aktieägare i noterade bolag i förhållande till bolaget
- underlätta informationsutbytet mellan bolag och aktieägare
- förbättra skyddet av minoritetsägare
- öka bolagets öppenhet gentemot aktieägarna

Olika öppenhetsförpliktelser föreslås för vissa institutionella investerare som äger aktier i noterade bolag, kapitalförvaltare som agerar på dessas räkning samt för röstningsrådgivare. Institutionella investerare ska enligt förslaget ange sin engagemangspolicy och investeringsstrategi samt uppgifter om verksamhetsprinciper som överenskommits med kapitalförvaltaren. Röstningsrådgivarna ska publicera uppgifter om verksamhetsprinciper och metoder för utarbetandet av sina råd. Dessutom ska rådgivarna meddela eventuella intressekonflikter åt sina kunder.  

Bolagsstämman i noterade bolag ska enligt förslaget godkänna ledningens belöningspolicy minst vart tredje år och belöningspolicyn ska vara tillgänglig för allmänheten. Bolagsstämman ska varje år godkänna en rapport om ledningens belöning under föregående räkenskapsperiod. Rapporten ska ingå i utredningen av noterade bolags förvaltnings- och styrsystem som bolagen utarbetar redan i dagsläget.

Man föreslår öppenhetsreglering och krav om beslutsfattande vid bolagsstämman för transaktioner mellan närstående parter. Bolagsstämman ska enligt förslaget godkänna transaktionen mellan närstående parter då värdet av transaktionen överskrider fem procent av bolagets tillgångar eller då den kan ha en betydande inverkan på bolagets resultat eller omsättning. En aktieägare som är part i transaktionen ska uteslutas från omröstningen.  

Statsrådet anser att bestämmelserna huvudsakligen är nyttiga och stöder strävandena att öka aktieägarnas möjligheter att påverka i noterade bolag. Detta ska ske genom ökad öppenhet och undanröjande av hindren för aktieägarna att gränsöverskridande utöva sina rättigheter. Statsrådet stöder dessutom den nya regleringen om identifieringen av aktieägarna i noterade bolag samt om transparens i företagen i förhållande till aktieägarna.

En del av den föreslagna regleringen är emellertid inte förenliga med proportionalitetsprincipen. Direktivet verkar få den följden att noterade bolags och andra parters administrativa börda växer samtidigt som det är osäkert om vissa bestämmelser får önskade effekter. Vid förhandlingarna om direktivet är det därför nödvändigt att försöka förbättra kvaliteten på de föreslagna bestämmelserna.

Ytterligare information:

Marianna Uotinen, specialrådgivare, tfn 02955 30204
[email protected]

EU