Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna och välfärdsområdena hörs om en uppdatering av lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2022 15.53
Pressmeddelande

Finansministeriet kommer under april 2022 att höra kommunerna och välfärdsområdena om de ändringar som föreslås i lagstiftningen om finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i början av maj.

Man ordnar den 20 april 2022 ett diskussionsmöte om propositionsutkastet för företrädare för välfärdsområdena och Finlands Kommunförbund samt valda kommuner. Mötet hålls som ett distansmöte. Propositionsutkastet kan dessutom kommenteras i utlåtandetjänsten under tiden 13–21 april 2022. Det ordnas inte någon sedvanlig remissbehandling eftersom avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under vårsessionen så att riksdagen kan behandla lagändringarna före sommaruppehållet.

Propositionen innehåller de uppdateringar av lagarna om finansiering av kommunerna och välfärdsområdena som lagen förutsätter. Dessutom föreslås vissa andra korrigeringar och kompletteringar som konstaterats vara nödvändiga vid genomförandet av reformen. 

I lagen om statsandel för kommunal basservice föreskrivs bland annat om grundpriser på 2022 års nivå och preciseras hur de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena justeras på basis av bokslutsuppgifterna för 2022. I införandelagen föreskrivs det om kommunernas slutliga inkomstskattesatser 2023. 

Lagen om välfärdsområdenas finansiering uppdateras från och med 2023 årligen med en uppskattning av ökningen av servicebehovet i välfärdsområdenas finansiering, och dessutom föreskrivs det om sättet att beräkna indexhöjningen. Det föreslås att de uppgiftsspecifika viktningarna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården uppdateras i grunderna för fastställandet av finansieringen för enskilda välfärdsområden utifrån de nyaste kostnadsuppgifterna. Behovsfaktorerna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården och deras viktkoefficienter uppdateras utifrån en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd gjort. 

För finansieringen av välfärdsområdena föreslås ett nytt bestämningskriterium som riktar finansiering till universitetssjukhusområden.

Det föreslås att finansieringen för enskilda välfärdsområden justeras utifrån kommunernas bokslutsuppgifter för 2022. Välfärdsområdena betalas år 2024 en engångsersättning som motsvarar skillnaden mellan den finansieringsanalys som korrigerats med de faktiska bokslutsuppgifterna för 2022 och den ursprungliga finansieringen för 2023 per område. Motsvarande bestämmelser gäller redan för justeringen av kommunernas finansiering.

I utkastet bedöms förslagens konsekvenser för kommunernas och välfärdsområdenas finansiering enligt 2022 års nivå.

Mer information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi