Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Kriterierna för statsunderstöd för främjande av digitalisering i kommunerna definieras

Finansministeriet
16.1.2019 14.15
Pressmeddelande

Målet för incitamentsystemet för digitalisering är att hålla tillbaka kommunernas kostnader och effektivisera funktionerna. Kriterierna för incitamentsystemet definieras genom förordning. Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till förordning.

Incitamentsystemet baserar sig på statsbudgeten för 2019 och på de riktlinjer som regeringen drog upp tidigare i samband planen för de offentliga finanserna. I syfte att hålla kostnaderna tillbaka och effektivisera funktionerna inledde man år 2017 beredningen av incitamentsystemet för digitalisering. Utöver kostnadsbesparingar är målet för incitamentsystemet att främja uppnåendet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete.

Incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna genomförs i form av statsunderstöd enligt statsunderstödslagen. Författningsgrunden för statsunderstöd preciseras genom en förordning, som finansministeriet begär utlåtanden om.

Understöd söks hos finansministeriet. Understöd kan beviljas en kommun eller flera kommuner gemensamt. I samband med att ansökan öppnar ges det närmare instruktioner för ansökan. Avsikten är att det ordnas stöd och nätverksmöten för kommunerna i syfte att få igång samarbetet och utbyta erfarenheter.

Finansministeriet sände utkastet till förordning på remiss den 16 januari. Remisstiden går ut den 27 februari. Begäran om utlåtande och utkastet till förordning finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden