Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Lagförslagen om reformen av personbeteckningen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2022 9.26
Pressmeddelande

Finansministeriet begär yttranden om de lagutkast som gäller reformen av personbeteckningen. Det nuvarande personbeteckningssystemet ska ändras så att personer som flyttar till Finland till exempel på grund av arbete kan få en personbeteckning tidigare än i nuläget, personbeteckningen blir könsneutral och det blir möjligt att använda en helt ny identifikationskod.

Remisstiden för lagutkasten är 10.1.2022–4.3.2022. Avsikten är att den slutgiltiga regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2022. 

Det ska bli lättare att uträtta ärenden för personer som flyttar till Finland 

Lagändringarna gör det möjligt att i ett tidigare skede registrera personer som flyttar till Finland till exempel på grund av arbete eller studier i befolkningsdatasystemet. I fortsättningen kan en person få en personbeteckning när han eller hon fortfarande är utomlands och redan när han eller hon ansöker om uppehållstillstånd.

Genom att tidigarelägga registreringen och utvidga kretsen av personer som mottar personbeteckning blir det lättare för personer som flyttar till Finland att uträtta ärenden i finländska tjänster. Ändringarna minskar också behovet av temporära personbeteckningar, och därigenom förbättras rörligheten och sammanslagningen av uppgifter i olika datasystem. 

Personbeteckningen blir könsneutral

Genom lagändringarna försvinner uppgifterna om könstillhörighet från personbeteckningen. De personbeteckningar som redan beviljats förblir oförändrade, men i fortsättningen ska det inte gå att dra slutsatser om könstillhörigheten utifrån det individuella nummer som finns i slutet av personbeteckningen och som för närvarande är jämnt för kvinnor och udda för män. I personbeteckningar som beviljas efter ändringen ska det individuella numret i slutdelen vara slumpmässigt.

Genom att uppgiften om könstillhörighet stryks förbättras jämlikheten. Uppgifter om könstillhörighet bör vid behov finnas som separat uppgift i registren i det skede då det inte längre finns uppgifter om könstillhörigheten i personbeteckningen. Ändringen ska träda i kraft från början av 2027. 

Ny identifieringskod vid sidan av personbeteckningen

Genom lagändringarna blir det möjligt att använda en helt ny identifieringskod vid sidan av personbeteckningen. Den nya identifieringskoden kräver inga åtgärder av allmänheten och inverkar inte på hur människor uträttar sina ärenden i olika tjänster i samhället. 

Den nya identifieringskoden ska fogas till befolkningsdatasystemet för varje person som har en finländsk personbeteckning. Av den nya identifieringskoden ska man inte kunna dra slutsatser om personens ålder, könstillhörighet eller andra uppgifter som gäller personen i fråga. 

Den nya identifieringskoden ska inte ersätta personbeteckningen, utan företag, sammanslutningar och myndigheter som bland annat av dataskyddsskäl inte vill eller kan behandla personbeteckningar ska frivilligt kunna använda identifieringskoden till exempel som en beteckning som identifierar arbetstagare eller kunder. Om man senare vill utvidga användningen av identifieringskoden i samhället kommer det att fattas ett separat beslut om detta.  

De första lagändringarna ska träda i kraft 2023

Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. De ändringar som gäller den könsneutrala personbeteckningen ska träda i kraft den 1 januari 2027.

Utöver utkastet till regeringsproposition begärs utlåtanden om två handlingar. Den ena handlingen gäller underlättandet av byte av personbeteckningar och den andra gäller åtgärdsförslag som hänför sig till förebyggandet av missbruk av personuppgifter. Utlåtandematerialet innehåller en avvikande mening som Finanssiala ry har meddelat i fråga om den nya identifieringskoden. 

Våren 2021 ordnades ett separat remissförfarande om statsrådets förordning om säkerställande av att personbeteckningarna räcker till. Avsikten är att förordningen ska utfärdas våren 2022. 

Mer information:

Jarkko Levasma, IKT-direktör, överdirektör, tfn 02955 30117, [email protected]
Perttu Wasenius, specialsakkunnig, tfn 02955 30039, [email protected]