Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagstadgade bestämmelser om servicecentret för statens ekonomi och personalförvaltnings ställning

Finansministeriet
5.12.2018 11.40
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 5 december 2018 en proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Lagen ersätter den tidigare författningen på förordningsnivå. Joensuu föreslås vara servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe, och andra verksamhetsställen ska finnas i Tavastehus, S:t Michel, Björneborg och Helsingfors. Servicecentret kan även ha ytterligare serviceställen.

Ämbetsverkets rättsgrund stödjer ny digital verksamhetskultur

Palkeet tillhandahåller ekonomi- och personalförvaltningstjänster för statsförvaltningen. Servicecentrets uppgifter omfattar inte i egentlig mening utövning av offentlig makt. Servicecentrets verksamhet är emellertid så betydande i relation till statens ämbetsverk och andra kunder att det är motiverat att föreskriva om grunderna för servicecentret genom lag. Palkeet har under de senaste åren utvecklat sina elektroniska tjänster, lösningar för elektronisk kommunikation och AI-assisterade processer i stor omfattning. För att digitaliseringen ska kunna utnyttjas krävs det att organisationen och ledningssystemet fungerar på ett smidigt och anpassningsbart sätt. Den resultatansvariga ledningens roll betonas. Servicecentrets rättsgrund stödjer ny digital verksamhetskultur. Servicecentrets ställning, uppgifter, kunder, ledningssystem, arbetsordning, styrningen av servicecentret och de avgiftsbelagda tjänsterna fastställs i lag.

Utvecklingen av lagstiftningen som gäller servicecentret fortsätter senare.

Uppgiftsfördelningen mellan Statskontoret och Palkeet i fråga om personalförvaltningen preciseras

Lagen ändras också till den det gäller Statskontorets personalförvaltningsuppgifter. En del av personalförvaltningsuppgifterna som Statskontoret skött tidigare har nu överförts till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. För personalförvaltningens del kommer Statskontoret i fortsättningen att sköta arbetslivstjänsterna. Arbetslivstjänsterna är inriktade på att stödja en förnyelse av ledningen och chefsarbetet och av statens arbetsgemenskaper samt på att utveckla arbetarskyddet och arbetshälsan.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2019.

Regeringspropositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Ytterligare information:

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, [email protected]