Hoppa till innehåll
Media

Utlåtande
Lagutkasten som syftar till att begränsa hushållens skuldsättning sänds på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 15.41
Pressmeddelande
Flerfamiljshus på vintern

De lagar som är under beredning innehåller bestämmelser om den maximala återbetalningstiden för privatpersoners bostadskrediter samt om maximala belopp för lån som beviljas fastighetsbolag, och de stärker också tillsynen över konsumentkreditgivningen.

"Målet med förslaget som nu sänds på remiss är att för egen del förebygga överskuldsättning hos hushåll. De leder också till väldigt besvärliga situationer för människor.

Åtgärderna måste dock stå i rätt proportion, och de får inte begränsa människors levnadsplaner och -val i orimlig mån. Möjligheten att äga ett hem måste även i fortsättningen vara inom räckhåll både för familjer och för ensamboende.

Regeringen fattar de slutliga besluten om denna helhet efter remissbehandlingen," säger finansministern Annika Saarikko.

Syftet med lagändringarna är att begränsa hushållens skuldsättning och på så sätt förbättra samhällets anpassning till förändringar och störningar i den globala ekonomin.

Hushåll som hamnar i betalningssvårigheter på grund av överskuldsättning drabbas ofta av långvariga och övergripande ekonomiska och sociala problem som är svåra att lösa. Recessioner, som föregås av en snabb ökning av hushållens skuldsättning, är ofta djupare och långvarigare än andra recessioner. De föreslagna ändringarna hör till de åtgärder i regeringsprogrammet som syftar till att förebygga och minska skuldrelaterade problem.

Föreslagna ändringar:

  • begränsning på 30 år för nya bostadskrediter
  • vid nybyggnation begränsas bostadssammanslutningskrediternas andel till 60 procent i förhållande till det skuldfria priset på de bostäder som säljs
  • maximal gräns på 30 år för de bostadssammanslutningslån som används vid nybyggnation samt ett förbud mot amorteringsfria perioder under de fem första åren efter det att byggnaden blivit färdigt.

Samtidigt stärks tillsynen över konsumentkreditgivningen genom att tillsynen av samtliga kreditgivare koncentreras till Finansinspektionen. 

Lagändringarna träder i kraft sommaren 2023

Bakgrunden till lagändringarna är Europeiska systemrisknämndens rekommendation till Finland 2019 om åtgärder för att minska riskerna i anslutning till bostadskrediter samt finansministeriets utredning om metoder för att förebygga överskuldsättning hos hushåll. 
I förslagen föreslås inte någon inkomstrelaterad maximal skuldkvot för hushållen, dvs. ett så kallat skuldtak.

Remisstiden för lagutkasten löper ut den 11 mars.  Avsikten är att den slutgiltiga regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen i maj. 

Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

 

Mer information: 

Pauli Kariniemi, överdirektör, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)gov.fi
Jaakko Weuro, lagstiftningsråd, tfn 02955 30322, jaakko.weuro(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi