Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagstiftningen förhindrar inte landskapens servicecentra

Finansministeriet
13.2.2018 13.14
Pressmeddelande

Finansministeriet har låtit genomföra en utredning över ställningen för landskapens servicecentra. Upphandlings-, konkurrens- och statstödslagstiftningen hindrar inte landskapens servicecentra från att utöva sin verksamhet.

I samband med landskaps- och vårdreformen grundas gemensamma servicecentra som ägs och styrs av landskapen. Maakuntien tilakeskus Oy svarar för landskapens utrymmes- och fastighetsförvaltningstjänster och Vimana Oy för de informations- och kommunikationstekniska tjänsterna. Reformministerarbetsgruppen beslutade i januari 2018 att lägga ner det tredje planerade servicecentret, Hetli Oy, som skulle ha skött landskapens löne-, personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter. Beslutet motiverades med att bolagets planerade uppgifter visade sig bli betydligt mera begränsade än man tidigare uppskattat.

Det finns enligt utredningen inte några hinder för att Maakuntien tilakeskus Oy och Vimana Oy ska kunna vara verksamma.

Landskapen kommer att ha avgörande beslutanderätt i fråga om servicecentren. Landskapen väljer servicecenterbolagets styrelse i enlighet med aktiebolagslagen, och utövar således avgörande beslutanderätt i förhållande till bolagets verksamhet och ledning. 

Landskapen är i princip skyldiga att använda servicecentrens tjänster. Användningsskyldigheten har emellertid enligt rättspraxis inte någon avgörande betydelse vid bedömningen av kännetecknen för servicecenterbolaget och dess kunders anknytningsförhållande. De i upphandlingslagen avsedda kännetecknen för en anknuten enhet uppfylls mellan landskapen och båda servicecentren, vilket betyder att bolagen kan producera tjänster åt landskapen utan anbudstävlingar.

Den föreslagna lagstiftningen medför inte någon dominerande ställning för bolagen. Det är således också omöjligt att bolagen skulle kunna missbruka denna slags ställning.

Grundandet av servicecenterbolagen kommer inte att begränsa tjänsternas fria rörlighet.  Bolagen upphandlar tjänsterna på marknaderna i enlighet med kraven i upphandlingslagen, vilket gör det möjligt för både finländska och i andra EU-länder etablerade serviceleverantörer att delta i anbudstävlingarna på lika villkor. Det egna serviceurvalet medför inte några konsekvenser som skulle påverka serviceleverantörerna på annorlunda sätt.

Bolagens serviceproduktion riktas mot ägare inom den offentliga sektorn som definierats i lag, och lagstiftningen som gäller bolagen tillåter dem inte att erbjuda tjänster åt ägarens organisationer som agerar på marknaden eller åt andra kunder, med undantag av mindre tjänster. Bolagen står med tanke på detta i princip inte i strid med EU:s statsstödsbestämmelser. Verksamheten som en enhet för gemensamma upphandlingar kan heller inte som sådan anses utgöra snedvridning av konkurrens.

Servicecentrens ställning granskades av en arbetsgrupp som bestod av koordineraren för digitaliseringen av landskapen, budgetrådet Tomi Hytönen, konsultative tjänstemannen Karri Safo, lagstiftningsrådet Salla Kalsi, lagstiftningsrådet Asta Niskanen och lagstiftningsrådet Auli Valli-Lintu. Specialsakkunniga Tarja Sinivuori-Boldt från arbets- och näringsministeriet medverkade också.

Vimana Oy har skaffat det konkurrens- och upphandlingsrättsliga sakkunnigutlåtandet från advokatbyrån Hannes Snellman Oy. Slutledningarna från utredningen står i linje med utredningen som finansministeriet genomfört.
Juridisk utredning över den upphandlings-, konkurrens- och statsstödsrättsliga ställningen för servicecenterbolagen som avses den föreslagna landskapslagen (på finska)

Ytterligare information:

Tomi Hytönen, budgetråd, koordinerare av digitaliseringen av landskapen, Tomi Hytönen, tfn 029 5530279, tomi.hytonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit