Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammanfattning av utlåtandena
Remissinstanserna förhöll sig positivt till modellen för rapportering av kommuners och landskaps ekonomiska information

Finansministeriet
11.10.2018 13.17 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 11.55
Nyhet

Remissinstanserna understödde allmänt taget målen i propositionen och ansåg att den föreslagna rapporteringsmodellen kan förverkligas. Den föreslagna modellen uppskattas förbättra pålitligheten, jämförbarheten och relevansen hos informationen om kommunernas och samkommunernas ekonomi.

Utkastet till regeringens proposition innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som krävs för ibruktagandet av den automatiska modellen för kommunernas, samkommunernas och landskapens uppföljning av och rapportering om ekonomisk information. Målet är att övergå från manuell informationsinsamling till automatiserad rapportering av ekonomisk information och att undvika överlappande insamling av information. Dessutom är målet att förenkla praxisen kring kommunernas och landskapens produktion och rapportering av ekonomisk information och att minska kommunernas och landskapens kostnader för rapporteringen.

Reformen minskar enligt kommunernas uppskattning arbetet med att rapportera ekonomisk information efter att rapporteringsmodellen satts i system. Kostnaderna inom den offentliga förvaltningen kommer även enligt ministerierna att minska i och med att det oenhetliga insamlandet av information minskar avsevärt. De statliga myndigheter som nuförtiden insamlar information ansåg däremot inte att ändringen minskar på kostnaderna med insamlingen av information i nämnvärd mån. En mera omfattande samordning av innehållet i den insamlade informationen anses vara en möjlighet i framtiden.

Reformen ansågs också främja öppenhet och digitalisering av förvaltningen, samt öka konkurrensneutraliteten mellan företag och att skapa nya möjligheter för affärsverksamhet.

Största delen ansåg att ansvar var tydliga

Största delen av remissinstanserna ansåg att de ansvar som föreslagits var tydliga. Statskontoret föreslås ha ansvaret för det tekniska underhållet av informationsresursen samt för underhållet av en feedbackkanal som används för anvisningar och korrigering av fel. Ministerierna föreslås ha ansvaret för informationsspecificeringen och en av finansministeriet tillsatt samarbetsgrupp för informationsspecifikation, som har företrädare för ministerier och andra informationsanvändare samt informationsproducerarna, ska svara för samordnandet av specifikationerna. Kommunerna och landskapen svarar för att informationen är korrekt.

Nuförtiden insamlas informationen av statliga myndigheter, och en del av ministerierna framförde sin oro över att ansvaret splittras och konstaterade att ansvaret för kontrolleringen av och anvisningarna om informationen borde ligga hos en enda statlig myndighet. 

Kommunerna och landskapsförbunden anser det vara viktigt att kommunerna och landskapen deltar i specificeringen av informationen. Det är enligt kommunerna dessutom viktigt att information insamlas och publiceras i sådan form att den kan utnyttjas av kommunerna och landskapen och deras invånare. Särskild uppmärksamhet bör enligt kommunerna fästas vid att informationen som insamlas är väsentlig och ändamålsenlig. En del av kommunerna ansåg att informationsinnehållet som ska rapporteras är omfattande, och hade till skillnad av propositionen fått den uppfattningen att koncernbokslutsuppgifterna borde rapporteras redan under räkenskapsperiodens gång.

Kommunerna kräver stöd för ibruktagningsskedet

I kommunerna förutsätter ibruktagandet av modellen att klassificeringarna som används i rapporteringen införs i datasystemen, att redovisningsobjekten gås igenom, att personal utbildas, att nya arbetssätt gås igenom samt att man investerar i utvecklingsarbete.

Genomföringen av reformen kräver tydliga och entydiga anvisningar samt tillräckligt med utbildning och praktiskt stöd, även på svenska. Man borde dessutom se till att det finns en tydligt definierad statlig part som har ansvaret för genomföringen. Flera remissinstanser betonade viktigheten av att innehållsinformationen i och formkraven för rapporteringen ska vara klart och tydligt definierade i god tid innan modellen träder i kraft. Det konstaterades dessutom att lyckad genomföring kräver att staten kompenserar för kommunernas kostnader under övergångsskedet.

Finansministeriet fick sammanlagt 60 utlåtanden om rapporteringsmodellen för kommunernas och landskapens ekonomiska information. Remisstiden löpte ut den 11 september.

Propositionen avses bli överlämnad till riksdagen genast efter att landskapslagen stadfästs.

Sammanfattning av utlåtandena (på finska)
Alla utlåtanden (utlåtande.fi)
Finansministeriet fick 57 utlåtanden om lagstiftningen som gäller produceringen av och rapporteringen om kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter (pressmeddelande 12.9.)
Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftning som gäller produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner och landskap (pressmeddelande 21.6.)

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Pasi Leppänen, specialsakkunnig tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi