Hoppa till innehåll
Media

242 utlåtanden om lagpaketet som gäller verkställandet av landskapsreformen och grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2017 15.54 | Publicerad på svenska 21.6.2017 kl. 12.49
Pressmeddelande

Propositionsutkastet som varit på remiss har ett samband med regeringspropositionen av den 2 mars 2017 om landskaps- och social- och hälsovårdsreformen (RP 15/2017). Propositionsutkastet var på remiss under perioden 2.4. - 19.6.2017. 242 utlåtanden lämnades in inom den utsatta tiden.

Remissrundan ordnades med hjälp av justitieministeriets lausuntopalvelu.fi-system. 220 parter lämnade in sina utlåtanden via systemet. 22 utlåtandegivare lämnade in sina utlåtanden skilt. Utlåtanden lämnades av kommuner och samkommuner, regionförvaltningsverk, NTM-centraler, lanskapsförbund, ministerier, andra statliga aktörer, partier och vissa andra parter.

Landskapens uppgiftsområden kommenterades mest

Propositionsutkastet består av förslag till författningar, genom vilka man avser överföra uppgifter till landskapen i frågor som gäller miljö- och hälsoskydd, lantbruksförvaltning, fiskerihushållning och vattenhushållning, regionplanering, vattenvård och vattentjänster, främjande av utbildning, kultur och motion, skärgårdstrafik och samservice samt vissa andra uppgifter. Regeringens propositionsutkast innehåller också lagförslag om att inrätta ett nytt verk, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, dit man samlar de till staten hörande tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som tidigare skötts av regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, vilka avses bli nedlagda i samband med landskapsreformen, samt ett lagförslag som Statens ämbetsverk på Åland.

Kommunerna uttalade sig framför allt om landskapens uppgiftsområden och de statliga aktörerna om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Landskapens uppgiftsområden och i synnerhet uppgiftsområdet miljö- och hälsoskydd kommenterades mest. Andra uppgiftsområden som väckte diskussion var jordbruket och landsbygdsutvecklingen, planeringen av landskapet och landskapsplanläggningen samt främjandet av planeringen av kommunernas områdesanvändning och av ordnandet av byggnadsväsendet. Lagförslaget som gällde Statens ämbetsverk på Åland kommenterades minst. När det gäller ändringar av speciallagarna riktades remissresponsen främst mot lagstiftningen inom JSM:s, SHM:s och MM:s förvaltningsområden.

Sammanfattning av utlåtandena färdig före utgången av augusti

Utlåtandena kommer att utnyttjas vid den fortsatta beredningen och finslipningen av lagförslaget.  Utlåtandena ger information om frågor som kräver ytterligare beredning.

Finansministeriet kommer att sammanfatta utlåtandena i samarbete med de övriga ansvarsministerierna före utgången av augusti 2017. Avsikten är att en regeringsproposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2017.

Utlåtandena är offentliga och kan läsas på Lausuntopalvelu.fi.

Framskridningen med beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen kan följas på alueuudistus.fi.
 

Ytterligare information:

Ilkka Turunen, regeringsråd, tfn 02955 30097
Sami Kouki, lagstiftningsråd, tfn 02955 30129
Jaska Siikavirta, lagstiftningsråd, tfn 02955 30370
[email protected]
 

Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit