Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Upphävande av besvärsförbudet över utnämningsbeslut

Finansministeriet
8.11.2018 14.02
Pressmeddelande

Statsrådet föreslog den 8 november 2018 att republikens president ska stadfästa ändringarna som gäller besvärsrätten över utnämningsbeslut i statstjänstemannalagen och vissa lagar som har samband med den (RP 77/2017). Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 9 november 2018 och att de träder i kraft vid ingången av 2019.

Det föreslås att den som söker en tjänst ska kunna söka ändring i utnämningsbeslut genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen, bortsett från undantagen i statstjänstemannalagen. Domstolslagen innehåller dessutom bestämmelser om ändringssökande i fråga om vissa tjänster och tjänsteförhållanden vid domstolar.

Utnämningsbeslut kan emellertid inte överklagas om

1) det är republikens president eller, vid utnämning av en tjänsteman enligt 26 § 3 och 4 punkten i statstjänstemannalagen, statsrådets allmänna sammanträde som har utnämningsbehörighet,
2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år,
3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras.
4) beslutet gäller en militär tjänst inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet som med stöd av lag får tillsättas utan att den ledigförklaras.

Lagen tillämpas på sådana utnämningsbeslut som fattats efter lagens ikraftträdande. Utnämningsbeslut kan delges genom vanlig delgivning.

Om förvaltningsdomstolen är besvärsinstans ska besvär över beslut om utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som har fattat beslutet har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Om denna grund inte kan tillämpas, anförs besvären hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Beslutet får verkställas innan det har vunnit laga kraft.

Ytterligare upplysningar:

Miska Lautiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530212, miska.lautiainen(at)vm.fi
Anna Gau, regeringssekreterare, tfn 0295530321, anna.gau(at)vm.fi

Finansministeriet Staten som arbetsgivare