Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Ny lagstiftning ingriper i skatteplaneringen i internationella företag

Finansministeriet
13.6.2019 7.58 | Publicerad på svenska 13.6.2019 kl. 13.04
Nyhet

Genom ändringarna i lagstiftningen vill man förhindra hybridarrangemang med vars hjälp internationella företag får flerfaldiga skatteavdrag eller kan undvika beskattning av inkomster. Finansministeriet begär utlåtanden om lagutkasten.

Lagreformen skulle innebära avvikelser från de normala reglerna om avdragsrätt för utgifter och skatteplikt för inkomster om det i hybridarrangemangen uppstår flerfaldiga skatteavdrag eller inkomst inte beskattas. Med hybridarrangemang avses i lagen en situation där olika stater i beskattningen klassificerar vissa betalningstransaktioner eller bolag på olika sätt. Företagen har kunnat dra nytta av olikheter i beskattningen i sin skatteplanering.

Bestämmelserna skulle gälla inkomstbeskattningen för sammanslutningar och personbolag. Vanligtvis är det fråga om interna betalningar i multinationella storföretag.

Syftet med reformen är att undanröja skatteförmåner i hybridarrangemang och på så sätt förebygga skatteundandragande. Lagändringarna grundar sig på EU:s direktiv mot skatteflykt.

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss den 12 juni. Remisstiden går ut den 15 augusti.

Lagutkasten och begäran om utlåtande (projektsidor, på finska)

Ytterligare information:

Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi