Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Överlåtelsevinst av indirekt ägda fastigheter i Finland ska bli skattepliktig inkomst

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.13
Pressmeddelande

En lagändring ska göra det möjligt att beskatta överlåtelsevinst som uppkommer vid överlåtelse av till exempel aktier i ett utländskt bolag som via ett bolag äger fast egendom i Finland.

Flera av de skatteavtal som Finland har ingått gör det möjligt att beskatta en person bosatt utomlands för överlåtelsevinst som personen får vid överlåtelse av till exempel aktier i ett bolag vars värde huvudsakligen består av en fastighet som är belägen i Finland. Finlands nationella skattelagstiftning har dock inte gjort det möjligt att beskatta sådan inkomst när mottagaren har varit en person bosatt utomlands. Den föreslagna ändringen gör det möjligt att vid indirekta överlåtelser av fastigheter utnyttja den beskattningsrätt som i de nyaste skatteavtalen tilldelats Finland i egenskap av den stat där fastigheten är belägen.

I samband med ändringsförslaget föreslås att en reservation mot den multilaterala konventionen återtas. Återkallandet av reservationen gör det möjligt att när det gäller vissa gamla skatteavtal få beskattningsrätten i fråga om indirekt överlåtelse av fastigheter att motsvara OECD:s nuvarande modell, utan bilaterala skatteavtalsförhandlingar.

Lagändringen hänför sig till rekommendationerna i rapporten från den arbetsgrupp som i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utreder källskatt på vinstutdelning och en reform av beskattningen av vinster från fastighetsinvesteringar. Ändringen hör till de åtgärder för att stärka skattebasen som regeringen enades om vid budgetförhandlingarna.

Lagen avses träda i kraft våren 2023.

Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 17 november. Propositionen publiceras på webbsidan för beslut.

Mer information:
Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 105, harri.joiniemi(at)gov.fi