Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

På agendan för eurogruppen och Ekofinrådet: eurogruppens nya ord-förande och programmet för Tysklands ordförandeskap

Finansministeriet
8.7.2020 10.15
Pressmeddelande

Finansminister Matti Vanhanen representerar Finland vid videokonferenserna med eurogruppen och Ekofinrådet 9 - 10.7.2020.

Vid eurogruppens konferens den 9 juli är avsikten att välja en ny ordförande för eurogruppen. På agendan är också kommissionens sommarprognos för ekonomin samt budgeten och finanspolitiken i euroområdet. 

Under Tysklands ordförandeskap prioriteras coronaviruskrisen

Under Ecofin-konferensen för finansministrarna den 10 juli ska ordförandelandet Tyskland presen-tera sitt program för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd på området för ekonomi och finan-siering. Den viktigaste frågan under Tysklands ordförandeskap är hur man kan svara på utmaningar-na med coronaviruskrisen och främja återhämtningen.  

Ministrarna ska också diskutera kapitalmarknadsunionens utveckling, bland annat hanteringen av coronaviruspandemins ekonomiska konsekvenser. Ordföranden för högnivåforumet om kapital-marknadsunionen presenterar forumets slutrapport med utvecklingsförslag gällande kapitalmark-naden i Europa. Observationerna i rapporten stöder kommissionen när den i höst bedömer vilka re-gleringsåtgärder för främjande av EU:s kapitalmarknadsunion som ska ingå i kommissionens verk-samhetsplan. Finland understöder målet om att kapitalmarknadsunionen ska bli ett starkare gemen-samt marknadsområde.

Under konferensen behandlas också kommissionens och Europeiska centralbankens konvergensrap-porter om EU-länder utanför euroområdet och uppdateringen av coronaviruspandemins ekonomiska konsekvenser.

Ytterligare information:

Chef för EU-sekretariatet Marketta Henriksson, tfn. 0295 530 441, [email protected]

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ecofin) är en sammansättning i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finansministeriet Finanspolitiken