Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiska skatteavtalet ändrades

Finansministeriet
29.8.2018 10.59
Pressmeddelande

De nordiska länderna undertecknade onsdagen den 29 augusti i Helsingfors ett protokoll om ändring av skatteavtalet mellan länderna. Ändringen baserar sig på det internationella samarbete som syftar till att undvika dubbel beskattning.

Inom projektet mot skattebaserosion och vinstflyttning (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) har man avtalat om åtgärder för att ändra avtal som syftar till att undvika dubbelbeskattning (skatteavtal). Projektet har inletts av OECD.

Samtliga nordiska länder undertecknade i juni 2017 en konvention mot skattebaserosion och vinstflyttning.  En del av bestämmelserna är så kallade minimistandarder och en del rekommendationer. De nordiska länderna kom överens om att inte inkludera det nordiska skatteavtalet inom tillämpningsområdet för konventionen, eftersom själva nordiska avtalet redan är multilateralt, och eftersom det vore tämligen komplicerat att tillämpa två multilaterala avtal samtidigt.

Det ändrade avtalet uppfyller minimistandarderna

Det nordiska skatteavtalet justeras genom ändringsprotokollet så att det uppfyller de i BEPS-projektet överenskomna minimistandarderna för skatteavtal. Dessa är standarden som gäller förhindrandet av missbruk av skatteavtal samt standarden om effektivisering av tvistlösningar.

Protokollet medför ändringar i följande avtalspunkter:

  • Skatteavtalets inledande stycke ändras så att där utöver undvikande av dubbelbeskattning anges att syftet är att inte åstadkomma möjligheter att genom kringgående eller undvikande av skatt inte alls beskattas eller få beskattningen nedsatt.
  • Till artikel 26 som gäller allmänna beskattningsregler fogas ett fjärde stycke som innehåller allmänna anti-missbruksbestämmelser, dvs. så kallade testet av det huvudsakliga syftet.  
  • Första stycket i artikel 28 som gäller förfarandet för ömsesidig överenskommelse ändras så att förfarandet för ömsesidig överenskommelse kan inledas även i en annan avtalsstat än hemviststaten.

Protokollet undertecknades av regeringsrådet Antero Toivainen som representant för Finland. Ikraftsättandet av protokollet förutsätter riksdagens godkännande. 

Ändringsprotokollet till nordiska skatteavtalet
Finland undertecknade ett multilateralt skatteavtal (pressmeddelande 8.6.2017)

Ytterligare information:

Antero Toivainen, regeringsråd, tfn 02955 30098, antero.toivainen(at)vm.fi

Bild: Flickr / Blue Square Thinglicens (beskuren bild)