Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder målet att inrätta en gemensam banktillsyn för EU

Finansministeriet 11.10.2012 10.31
Pressmeddelande -

Den 12 september 2012 lade kommissionen fram ett förslag om en gemensam banktillsynsmekanism för EU. Enligt förslaget ska Europeiska centralbanken (ECB) utöva tillsyn över den finansiella stabiliteten hos bankerna i euroområdet. Medlemsstater som inte hör till euroområdet kan ansluta sig till tillsynsmekanismen på frivillig basis. Regeringen lämnade en skrivelse om banktillsynen till riksdagen den 11 oktober 2012. Enligt regeringens uppfattning kan man genom en centraliserad och mer samordnad och effektiv banktillsyn skapa förutsättningar för en stabilare finanssektor och en fortsatt utveckling av EMU. Förslaget omfattar både ett förslag till förordning om tilldelning av tillsynsuppgifter till Europeiska centralbanken (ECB) och ett förslag till ändring av förordningen om Europeiska bankmyndigheten (EBA). Grunden till förslaget är åtgärder för att avhjälpa krisen i euroområdet och speciellt att bryta ödesgemenskapen mellan stater och banker. Samtidigt är den gemensamma banktillsynen ett steg mot den bankunion som kommissionen har efterlyst och som omfattar även integrerad bankkrishantering och ett gemensamt system för insättningsskydd.

Enligt kommissionens förslag till förordning ska ECB auktorisera kreditinstitut och återkalla kreditinstituts auktorisation, bedöma lämpligheten hos kreditinstitutens ägare, utöva tillsyn över de kvantitativa och kvalitativa kapitalbas- och likviditetskraven och utöva tillsyn över kreditinstitutens förvaltning. Dessutom ska ECB ha rätten att ålägga kreditinstituten att ha högre kapitalbaskrav och kapitalbuffertar, såsom konjunkturutjämnande kapitalbuffertar. Inom ramen för den centraliserade och effektiviserade tillsynen ska ECB få ålägga kreditinstitut böter för att ha överträtt bestämmelserna i förordningarna.

Enligt regeringens bedömning har förslagen betydande effekter på tillsynen av såväl det finska banksystemet som banksystemet inom EU. Den i princip exklusiva behörighet som föreslås för ESB minskar på Finansinspektionens åtagande i tillsynen av banksektorn i Finland, samtidigt som den ökar Finansinspektionens internationella samarbete inom tillsynen av de finländska bankerna. Finansinspektionen ska på ECB:s begäran bistå ESB när det gäller beredningen och verkställandet av beslut som hänför sig till tillsynsuppgifter. Enligt förslaget får ECB själv besluta om hur uppgifterna fördelas mellan den nationella tillsynen och ECB:s tillsyn. Förslaget påverkar Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn och få information och minskar dess möjligheter att delta i verksamheten vid tillsynskollegier för sådana konglomerat där finska kreditinstitut eller i Finland verksamma filialer ingår.

Det är tänkt att de nya bestämmelserna ska börja tillämpas genom infasning från ingången av 2013. Enligt förslaget ska ECB ta över stabilitetstillsynen över alla banker i euroområdet från och med den 1 januari 2014 och över de banker som är betydande för den finansiella stabiliteten från och med den 1 juli 2013. Statsrådet anser att tidsschemat innebär stora utmaningar och att en omsorgsfull och öppen beredning bör säkerställas trots tidspressen.

Utövandet av tillsynen ska separeras från penningpolitiken genom att en separat tillsynsnämnd vid ECB inrättas. Till tillsynsnämnden hör ordförande och vice ordförande samt fyra företrädare för ECB som utses av ECB:s direktion och en företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet. Statsrådet anser att beslutsfattandet i ECB i fråga om tillsynen bör vidareutvecklas under beredningen mot bättre oberoende, transparens och ansvarighet. I beredningen bör man även eftersträva en förvaltningsmodell som gör det möjligt för medlemsstater utanför euroområdet att på lika grunder delta i det beslutsfattande som gäller tillsynen.

Enligt regeringens bedömning kan det föreslagna systemet åtminstone till en början öka tillsynskostnaderna och därmed kostnadstrycket på sektorn, eftersom tillsynsavgifter tas ut för finansiering av både EU-tillsyn och nationell tillsyn.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Tuija Taos, tfn 02955 30309
lagstiftningsrådet Erkki Sarsa, tfn 02955 30094
överinspektör Miia Jaakkola, tfn 02955 30430

EU