Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Ändringar i skattelagstiftningen om placeringar

Finansministeriet
13.12.2018 13.49
Pressmeddelande

Den skattelagstiftning som gäller utländska kapitalplacerare utvidgas till att också omfatta investeringar via fondandelsfonder. Skattelagstiftningen om placeringsfonder preciseras också.

Behandlingen i skattehänseende av olika placeringsformer har retts ut i en arbetsgrupp vid finansministeriet, som gav ut sin rapport 4.5.2018. Arbetsgruppen granskade behandlingen i skattehänseende av bl.a. kapitalfonder och placeringsfonder i kommanditbolagsform. Propositionerna grundar sig på arbetsgruppens rekommendationer.

Ändring gällande utländska kapitalplacerare

En investering av en utländsk kapitalplacerare, som uppfyller vissa villkor, i ett finskt målföretag via en finsk kapitalfond i kommanditbolagsform ges i dagens läge samma skattemässiga ställning som en investering som gjorts direkt i ett finskt målbolag. Den nuvarande skattelagstiftningen är dock inte lämpad för den struktur som fondandelsfonderna har. En fondandelsfond investerar i andra kapitalfonder, inte direkt i målföretag.

Regeringen föreslår att skattelagstiftningen i fortsättningen ska kunna tillämpas också på en sådan utländsk kapitalplacerare som gör sina investeringar via en fondandelsfond. En fondandelsfond ska vara belägen i ett sådant område med vilket det har överenskommits om utbyte av skatteuppgifter. Målet med propositionen är att undanröja skattehinder i anknytning till tillgången på utländskt kapital och att utöka konkurrenskraften i branschen.

Vidare föreslås det att till den nuvarande skattelagstiftningen ska fogas ett krav på att ett finskt kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet är en sådan alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Regelverket gällande placeringsfondernas skattefrihet ska preciseras

Regeringen föreslår att regelverket om placeringsfonder ska preciseras. En placeringsfond ska fortsättningsvis anses som ett skattefritt samfund, men i inkomstskattelagen ska det föreskrivas närmare om förutsättningarna för skattefrihet. Vidare ska det i lagen föreskrivas särskilt om en specialplaceringsfonds inkomstskattefrihet och om förutsättningarna för den. På delfonder ska tillämpas vad som föreskrivs om placeringsfonder eller specialplaceringsfonder. Det föreslås att i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst ska införas bestämmelser om källskattefrihet för utdelning som betalas utländska fonder som motsvarar sådana inhemska placeringsfonder eller specialplaceringsfonder som är fria från skatt.

Målet med propositionen är att beakta de behov av ändringar av skattelagstiftningen som orsakas av att lagstiftningen om placeringsfonder ändras samt att förtydliga de situationer där en utländsk fond i beskattningen jämställs med en finsk placeringsfond eller specialplaceringsfond som är fri från skatt.

Regeringen överlämnade propositionerna den 13 december. Propositionerna publiceras på regeringens beslutssida.

Nationella regleringen av fondbolag lättas (pressmeddelande 22.11.)

Ytterligare information:

Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman (utländska kapitalplacerare), tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd (placeringsfonder), tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi