Hoppa till innehåll
Media

Statens lokalstrategi på remiss: Målet är gemensamma utrymmen som stöder nya arbetssätt

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 14.20 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 12.46
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet har berett en reform av statens lokalstrategi. Strategin styr utvecklingen och en ändamålsenlig harmonisering av användningen av statens arbetsmiljöer och lokaler. Arbetsgruppens förslag till riktlinjer för lokalstrategin är på remiss i e-tjänsten utlåtande.fi 23.6–30.8.2021.

Utlåtanden om förslaget begärs i första hand av statliga ämbetsverk och inrättningar. Statsrådet ska godkänna statens lokalstrategi i form av statsrådets principbeslut under hösten 2021.

Distansarbetet och digitaliseringen har förändrat människornas servicebehov och arbetssätten bland dem som är anställda inom staten. Även i fortsättningen är det viktigt att lokalerna stöder en effektiv verksamhet. I lokallösningarna säkerställs hälsosäkerheten, dataskyddet, informations- och lokalsäkerheten samt den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten.

Arbetsgruppens viktigaste förslag

Arbetsgruppen föreslår åtta riktlinjer för lokalstrategin.

  • Avsikten är att öka den delade användningen av den offentliga förvaltningens lokaler. Målet är att minst 25 procent av de statligt anställda ska arbeta i ämbetsverkens och inrättningarnas gemensamma lokaler.
  • Staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten erbjuder tjänster för kundbesök i gemensamma serviceställen. I dem finns utrymmen för personlig kundbetjäning, e-tjänster och kundbetjäning på distans.
  • Genom att utveckla lokalerna kan man öka smidigheten i arbetet, göra det lättare att uträtta ärenden och förbättra samarbetet. Kontoren är aktivitetsbaserade lokaler. Lokalerna, arbetsredskapen och arbetssätten utvecklas så att de stöder onlinearbete och så kallat hybridarbete.
  • Det genomsnittliga målet för lokaleffektiviteten för kontorslokaler är 10 m2/årsverke, ett mått som tillämpas på alla nya lokalprojekt som startas. I målen för lokaleffektiviteten beaktas förvaltningsområdenas särdrag samt förhållandet mellan distansarbete och distribuerat arbete.
  • I planeringen av de aktivitetsbaserade lokalerna utvecklas verksamheten och lokalerna samtidigt. Projekten för att utveckla lokalerna främjar effektiviteten i verksamheten. Vid dimensioneringen av utrymmena används kunskapsbaserade lösningar. Centrala mätare som ska följas upp är lokalernas användningsgrad och kostnadseffektivitet.
  • Lokalerna ska stödja och möjliggöra ett informationssäkert arbete. I de delade arbetsmiljöerna iakttas ett gemensamt koncept för lokalsäkerhet, vilket gör det möjligt att behandla och förvara sekretessbelagd information på tillbörligt sätt.
  • De lokaler som staten förfogar över är hållbara, hälsosäkra och trygga. Lokalerna konstrueras och underhålls på ett samhällsansvarigt sätt. På utrymmena tillämpas nolltoleransmetoder för inomhusförhållanden.
  • De lokaler som staten förfogar över är utsläppsfria och de byggs och renoveras på ett utsläppssnålt sätt. Genom lokaleffektivitet och minskad energiförbrukning i lokalerna eftersträvas också kostnadsbesparingar.

Genomförandet av lokalstrategin tar sikte på 2030

Ämbetsverken och inrättningarna uppdaterar sina planer för att genomföra lokalstrategin tillsammans med Senatkoncernens affärsverk före utgången av 2022. Avsikten är att målen i lokalstrategin ska uppnås före 2029 med beaktande av villkoren för finansieringen.

Ministerierna ansvarar inom sina förvaltningsområden för uppföljningen av genomförandet. Dessutom tillsätts en delegation med ansvar för den övergripande uppföljningen av genomförandet. Lokalstrategin verkställs som ett led i projektet för en reform av statens service- och lokalnät.

Ytterligare information:

Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 081, pauliina.pekonen(at)vm.fi