Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet överlämnade en redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.12
Pressmeddelande

Redogörelsen ger en övergripande bild av verksamheten inom Senatkoncernen, som ansvarar för statens fastighets- och lokalförvaltning. Den nuvarande modellen för lokalförvaltningen har enligt redogörelsen väl nått de mål som ställts för den. Statsrådet överlämnade redogörelsen till riksdagen den 6 oktober.

Senatkoncernen är en statlig affärsverkskoncern som består av Senatfastigheter och dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter, och som har till uppgift att ställa lokaler och tjänster i anslutning till dem till statliga ämbetsverks och inrättningars förfogande. 

”Redogörelsen ger en heltäckande bild av Senatkoncernens verksamhet och statens lokalförvaltning i allmänhet. Med den nuvarande modellen har man lyckats uppnå inbesparingar, minska utsläppen från utrymmena och öka planmässigheten inom lokalförvaltningen. Det återstår ännu mycket att göra, men riktningen är den rätta”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Den nuvarande modellen anses vara etablerad och välfungerande

Hyrorna för statens ämbetsverk och inrättningar har från och med 2016 fastställts enligt självkostnadsprincipen. Senatkoncernen eftersträvar alltså inte vinst genom sin verksamhet.
Enligt en undersökning som beställts för redogörelsen anser ämbetsverken och inrättningarna att den nuvarande hyresmodellen i huvudsak är tydlig och transparent och att de nuvarande hyresnivåerna är skäliga.

Lokaltjänsterna för försvarsmakten och dess partners koncentrerades till Försvarsfastigheterna, som grundades vid ingången av 2021. Det framgångsrika genomförandet av reformen återspeglas i den positiva responsen från kundenkäter. Även personalens arbetstrivsel har hållits på en god nivå trots organisationsförändringen.

En centraliserad lokalförvaltningsmodell där förvaltningen av statens lokaler har koncentrerats till Senatkoncernen främjar uppnåendet av målen i statens fastighets- och lokalstrategi. Ett mål är till exempel att halvera energiförbrukningsutsläppen från statliga fastigheter 2022–2025 och att komma nära nollnivån före 2030. 

Systemet bör ses över regelbundet 

På grund av den statliga fastighets- och lokalförvaltningens samhälleliga betydelse finns det behov av att regelbundet utvärdera systemet och de ändringar som gjorts i det under de senaste åren. Finansministeriet omvärderar sättet att ordna statens lokalförvaltning 2026 efter att det gått fem år sedan Senatkoncernen grundades.

Staten äger och Senatkoncernen förvaltar bebyggd fastighetsegendom till ett värde av ca 4,2 miljarder euro. Byggnadsbeståndet omfattar ca 9 000 byggnader. Senatkoncernen har till uppgift att långsiktigt och ekonomiskt hållbart förvalta egendomen, så att man också tar hänsyn till sociala, miljömässiga och till värnandet om kulturarvet relaterade omständigheter samt andra samhälleliga aspekter. Sådana aspekter är t.ex. hållbar utveckling, övergripande säkerhet, bekämpning av grå ekonomi, främjande av energieffektiviteten och biologisk mångfald samt en fungerande fastighetsmarknad.

Redogörelsen var på remiss 2.6.–15.7.2022.

Ytterligare information:
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 041 5012317, lauri.finer(at)gov.fi
Juha Sarkio, avdelningschef, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)gov.fi
Peppiina Huhtala, regeringssekreterare, tfn 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi