Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstödsförfarandena förnyas och digitaliseras

Finansministeriet
12.3.2019 11.17 | Publicerad på svenska 12.3.2019 kl. 16.25
Pressmeddelande

Förfaranden i anslutning till statsunderstöd som beviljas av statsförvaltningen förnyas och digitaliseras. Finansministeriet tillsatte den 8 mars ett femårigt utvecklingsprojekt för beredningen av en reform som täcker hela statsförvaltningen. Målet är att utöka transparensen, effektiviteten och genomslagningen hos statsunderstödsverksamheten.

Avsikten är att stödja förtydligandet av statsunderstöd som instrument för policystyrning och att förstärka förutsättningarna för strategisk styrning av statsunderstödsverksamheten. Samarbetet mellan statliga myndigheter som beviljar understöd främjas. Syftet med förenhetligandet och förnyandet av förfaringssätten är att förstärka understödsverksamhetens samhälleliga genomslagning och en välfungerande servicekultur.

Projektet utökar understödsverksamhetens transparens, öppen och interaktivitet under hela processens gång från beredningen av understödsprogrammen till bedömningen av verksamheten. I framtiden kommer allmänheten att ha öppen tillgång till information om hur statsunderstöden inriktas och vad som åstadkoms med hjälp av medlen.

Förenhetligandet av medborgarorganisationers understödspraxis understöds i samband med projektet. Målet är att utöka det civila samhällets livskraft samt understödsverksamhetens inverkan och effektivitet.

Projektet hjälper myndigheterna och dem som ansöker om statsunderstöd att ta till sig nya verksamhetsmodeller och inhämta nödvändig kompetens. Man skapar nya digitala verktyg för de förnyade funktionerna.

Finansministeriet leder projektet. Avsikten är att ministeriernas nuvarande behörighet inom sina respektive sektorer inte förändras när det gäller statsunderstödsfrågor. Reformen genomförs med hjälp av gemensamt utvecklande så att understödssökare och beredarna av understödsbesluten också hörs. Projektet har fått en styrgrupp som består av företrädare för ministerier som utdelar statsunderstöd, samt en uppföljningsgrupp som består av företrädare för understödssökare och ämbetsverk som utdelar understöd. Det är fråga om en reform som genomförs enligt principen om gemensam utveckling. En projektbyrå som placeras vid finansministeriet utför projektarbetet.

Statsunderstöden utgör prövningsberoende finansiering som beviljas ur statliga medel och som stödjer samhälleligt nödvändiga projekt eller verksamheter. Statsunderstöden är en del av statsförvaltningens ekonomiska styrningssystem. De årliga statsunderstöd som beviljas föreningar, företag, kommuner, högskolor och privata personer för ett flertal olika ändamål, både som verksamhetsbidrag och som projektfinansiering, uppgår uppskattningsvis till ca 4 miljarder euro.

Ytterligare information:

Tuula Lybeck, projektdirektör, tfn 0295 3302, tuula.lybeck(at)vm.fi
Merja Leinonen, budgetråd, tfn 0295 530 587, merja.leinonen(at)vm.fi