Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkastet till ny styrmodell för digitaliseringsprojekt på remiss

Finansministeriet
20.4.2018 14.24
Nyhet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen tillsatte den 6 oktober 2017 en arbetsgrupp för att samordna statens digitaliseringsprojekt och för att utveckla en ny modell för styrningen av investeringar. Arbetsgruppen slutförde sitt uppdrag i januari 2018 och gav ut en rapport om hur man med effektiv styrning kan hjälpa fram omarbetningen och digitaliseringen av offentliga tjänster. Rapporten ”Tehostetulla ohjaamisella vauhtia julkisten palveluiden uudistamiseen ja digitalisointiin” är på remiss till den 9 maj 2018.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 4 april 2017 de åtgärder som föreslagits för att säkerställa en bättre kontroll av investeringarna och för att säkerställa att man får mera nytta av dem. I enlighet med riktlinjerna beslutade regeringen i samband med halvtidsöversynen av regeringens handlingsplan att staten ska stärka styrningen av sina digitaliseringsprojekt. Beredningen av en styrmodell för digitaliseringsprojekt inleddes i maj 2017 och åtgärderna införs stegvis så att alla åtgärder är i bruk under denna regeringsperiod.

Målen med styrmodellen är ett kundorienterat och förvaltningsövergripande förhållningssätt och ökad produktivitet. Åtgärdshelheten behövs bl.a. för att omsätta digitala ekosystem i praktiken och för att genomföra den besparing på 1 miljard euro som ingår i planen för de offentliga finanserna.

I rapporten ”Tehostetulla ohjaamisella vauhtia julkisten palveluiden uudistamiseen ja digitalisointiin” (Fart på omarbetningen och digitaliseringen av offentliga tjänster genom effektiv styrning) föreslås åtgärder i avsikt att främja uppnåendet av de mål som stöder digitaliseringen. Exempel på målen är att skapa positiva kundupplevelser och smidiga serviceprocesser. Bland förslagen finns bl.a. följande åtgärder:

  • att införa processer för bedömning och finansiering av utvecklingsidéer och projektförslag
  • att införa processer för att följa upp översynen av genomförandet projektet och användningen av finansieringen
  • att införa kriterier och en analysram som stöd för val av projekt
  • att tillsätta en rådgivande investeringsledningsgrupp och ett sekretariat för gruppen
  • att utreda möjligheten att under finansministeriets huvudtitel ta in ett nytt moment för verksamhetsanslag under arbetsnamnet ”Investeringar i utvecklingen av den offentliga förvaltningen”
  • att planera den kompetensutveckling som ändringen kräver.

Enligt styrmodellen ska de investeringsprojekt som styrs och utvärderas påskynda digitaliseringen och innefatta både IKT-utveckling och verksamhetsutveckling.

Under ramförhandlingarna den 11 april 2018 beslutade regeringen som ett led i genomförandet av en minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter att det för digitaliseringen av statens verksamhet och utvecklingen av produktiviteten ska uppställas ett årligt mål för 2020−2029 som är bindande för samtliga förvaltningsområden. För att möjliggöra investeringar som syftar till att främja statens produktivitet höjs anslaget under det gemensamma investeringsmomentet under utvecklingsmomenten med 1 miljon euro för varje besparing på 6 miljoner euro som genomförs. Den nya styrmodellen för digitaliseringsprojekt stöder genomförandet av miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna.

En begäran om utlåtande om en ny styrmodell för digitaliseringsprojekt (på finska) finns i tjänsten utlåtande.fi.

Enligt regeringsprogrammet är ett centralt mål för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna att den offentliga förvaltningen i fortsättningen ska begära samma information av medborgare och företag endast en gång. För att målet ska nås krävs både lagstiftning och förnyade processer. För att målen i regeringsprogrammet ska kunna nås ändras samordningen av och styrsystemen för statens digitaliseringsprojekt så att de effektivt stöder sådant samarbete över förvaltningsgränserna och sådan kundorientering som digitaliseringen kräver.

Ytterligare information:

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Marjut Siintola, specialsakkunnig, tfn 0295 530 482, marjut.siintola(at)vm.fi

Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT